Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

20 december 2017
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  • de voorzitter heet Milos Labovic van harte welkom als EU-adviseur bij de commissie
  • de voorzitter staat stil bij het vertrek van adjunct-griffier Erwin Sjerp die per 1 januari 2018 is aangesteld als adjunct-griffier bij de commissie SZW en overhandigt hem een kleine blijk
   van waardering voor zijn inzet van 15 jaar bij de commissie waarna zij hem veel succes wenst bij de commissie SZW.
 3. 3

  Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2017, over het moment van de begrotingsbehandeling van VWS in relatie tot de premiestelling door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over zorgen rondom wachtlijsten bij Casa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Triazolenresistentie Aspergillus

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over het bericht dat accountantskosten in de zorg flink gestegen zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 november 2017, over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de verwerking van de aanvullende middelen uit het regeerakkoord in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken op het dossier Kwaliteitszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken van moties en toezeggingen op het gebied van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken op de dossiers medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Themaverkenningen Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kwaliteit verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit over winst zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken brief over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Pact voor de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Doorlooptijden bij CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving "Einde aanvullende verzekering dreigt"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie om voor de begrotingsbehandeling te reageren op het rapport ‘Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies’ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overleg over tarieven Wmo-dienstverlening regiegroep monitoring Wmo-aanbestedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de heer Bos naar de forensisch-medische expertise voor kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Personenalarmering

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beschikbaarheidsregeling Spinraza (nusinersen)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake Backpayregeling naar aanleiding van brief Indisch Platform 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2017, over het bericht ‘Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak arbeidsmarkt zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op bericht RTL-nieuws d.d. 27 november 2017 over agressie in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 december 2017)

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -  

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
  2. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)
  4. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017)
  3. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
  4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
  5. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  6. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  7. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
  8. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
  9. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)

  VAO’s/VSO’s
  1. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 22 november 2017), voorzien op 21 december 2017
  2. VAO GGZ (AO GGZ d.d. 29 november 2017), voorzien op 21 december 2017
  3. VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 7 december 2017), voorzien op 21 december 2017
 38. 38

  Brief Voorzitter Presidium over advies of voorlichting vragen aan ander overheidsorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitnodiging ambassadeursconferentie d.d. 1 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Diertens (D66) om een rondetafelgesprek over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek lid Hermans (VVD) om reactie minister VWS op artikel Volkskrant d.d. 18 december 2017 inzake mogelijkheden geld terug te vorderen van verpleeghuizen die hun extra geld niet uitgeven aan extra personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid De Lange (VVD) om bericht NOS.nl d.d. 19 december 2017 inzake Politiechef Rotterdam bezorgd over toename geweld verwarde mensen

  Te behandelen:

  Loading data