Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 november 2017
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A. Kuik (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding advies 'Cultuur voor stad, land en regio. De rol van stedelijke regio's in het cultuurbestel' van Raad voor Cultuur

 5. 5

  Aanbieding advies 'De balans, de behoefte. Pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid' van Raad voor Cultuur

 6. 6

  Mediabegroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland (Kamerstuk 32827-116)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verzoek om in de cultuurbrief van februari in te gaan op motie over collectief onderhandelen voor zzp’ers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs' van SER

 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht (Kamerstuk 33822-11)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht dat deel leerlingen roc Zadkine lessen niet volgt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden brieven:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Vierde nota van wijziging OCW-begroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluit van 13 november 2017 houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport ‘Investeren in de toekomst. De vaardigheid in samenwerkend probleemoplossen van 15 jarigen in PISA-2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake een brief van een moeder over passend onderwijs voor dochter met chronische PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaten eindtoets schooljaar 2016–2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Derde basisrapport van het cohortonderzoek pre-COOL

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Aanbeveling Europees kader voor leerlingplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Leermiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Richting een Europese onderwijsruimte in 2025'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarplanning 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

  22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman)
        (minister OCW)
  25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
 27. 27

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • 27-11-2017 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Media OCWGepland
  • 28-11-2017 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding manifest door VO in Actie en het LAKS met betrekking tot het voortgezet onderwijs
  • 28-11-2017 16.30 - 19.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum
  • 29-11-2017 10.00 - 11.00 Gesprek Kennismakingsgesprek met Stichting van het Onderwijs
  • 30-11-2017 10.15 - 11.15 Constituerende vergadering Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie OCW
  • 30-11-2017 10.30 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
  • 30-11-2017 11.15 - 12.15 Gesprek Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van ministerie OCW
  • 30-11-2017 16.30 - 19.00 Gesprek Buma/Stemra e.a. aanbieding rapport m.b.t. specifieke situatie van professionele componisten
  • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijke onderwijs"
  • 05-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Halvering collegegelden (eerstejaars-)studenten namens de Landelijke Studentenvakbond en Sara van Dinther
  • 07-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • 12-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
  • 13-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Sociale veiligheid in en rond scholen
  • 13-12-2017 13.00 - 16.00 Algemeen overleg MBO
  • 14-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
  • 21-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven (onder voorbehoud)