Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 19 april 2017
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst nieuwe EU-voorstellen VenJ 15 februari - 19 april 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 19 april 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie op het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak 2016

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

Te behandelen:

4
Nota van wijziging voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Te behandelen:

5
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

Te behandelen:

6
Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
24
Toezegging informatie over de genomen stappen in het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie (OM) inzake bedreiging van meerdere moskeeën door middel van pamfletten

Te behandelen:

27
Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72)

Te behandelen:

64
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over het introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

Te behandelen:

65
Schema procedurevergaderingen 2017 (tot aan het zomerreces)

Details

MEIRECES: 21 april t/m 8 mei 2017
Woensdag 17 mei 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 31 mei 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 14 juni 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 28 juni 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 juli 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
ZOMERRECES: 7 juli t/m 4 september 2017
69
Brievenlijst
70
Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie
71
Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap
72
Stand van zaken besluitvorming parlementair toezicht Europol