Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 april 2017
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • B. Visser (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • G. Markuszower (PVV)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. Groothuizen (D66)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • C.J.L. van Dam (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang aanpak complexe scheidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang programma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvulling op de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geweld tegen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsmatige verplichtingen mutaties die na de najaarsnota 2016 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van VenJ

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veiligheidsmonitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportagebrief over de aanpak van internationale misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken politiemeldingen inzake huiselijk geweld aan Veilig Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarplan Rechtspraak 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beveiligingsbeleid C2000 en Target Blu Eye

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitoring uitlevering Jean Claude I. en Jean Baptiste M.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging informatie over de genomen stappen in het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie (OM) inzake bedreiging van meerdere moskeeën door middel van pamfletten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel algeheel beeld jaarwisseling 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Analyse strafbaarstelling deelname criminele organisatie en voorbereidingshandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en openbare nota ‘minderjarigen bij ISIS’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Homofoob incident in Arnhem

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport “Aard van het beestje; kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitkomsten Rijksrecherche onderzoek naar overleden persoon te Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek naar de kosten en baten van re-integratie bij volwassen en jeugdige (ex)gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanpassing flextoets en toezegging expats

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport advies bekostiging forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend tijdens de behandeling van de Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het artikel ‘Boetes voor buitenlands onlinegokhuis wassen neus’ in Het Financieele Dagblad van 29 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Benoeming voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Terugkoppeling bezoek Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  WODC-rapporten jeugd en cyber

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Rathenau Instituut: “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving”

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Consultatie EU-mechanisme voor civiele bescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Verslag over het EU-burgerschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over laatste stand van zaken Europees OM

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 27 en 28 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: "Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Openbaarmaking van de BOR-notitie over de uitkomsten van het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 9 februari 2017, over geweld tegen hulpverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Behandeling van de jaarverslagen over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over het introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Schema procedurevergaderingen 2017 (tot aan het zomerreces)

  MEIRECES: 21 april t/m 8 mei 2017
  Woensdag 17 mei 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 31 mei 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 14 juni 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 28 juni 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 5 juli 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES: 7 juli t/m 4 september 2017
 65. 65

  Verzoek reactie op bericht in de De Gelderlander - Artikel onderzoek gevangenis Grave

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek reactie op het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek toezending tussenrapportage en voortgangsrapportage 2016 /2017 van de Task Force Zuid-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Brievenlijst