Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 december 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie:

Details

Geplande commissieactiviteiten:
16-01-2018 Inbreng schriftelijk overleg Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten
18-01-2018 Procedurevergadering
18-01-2018 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
25-01-2018 Schriftelijk overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
18-01-2018 Inbreng verslag Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)
19-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)
25-01-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)
26-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)
31-01-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017
01-02-2018 Procedurevergadering
14-02-1018 Algemeen overleg Discriminatie
14-02-2018 Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
15-02-2018 Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
15-02-2018 Procedurevergadering
21-02-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
22-02-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht
08-03-2018 Procedurevergadering
22-03-2018 Procedurevergadering
05-04-2018 Procedurevergadering
19-04-2018 Procedurevergadering
17-05-2018 Procedurevergadering
31-05-2018 Procedurevergadering
14-06-2018 Procedurevergadering
28-06-2018 Procedurevergadering

Ongeplande acvititeiten van de commissie:
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de CTIVD)
Technische briefing met de CTIVD
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Huuraangelegenheden
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Woningcorporaties
Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (voorstel voor werkbezoek volgt)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
Algemeen overleg Sociaal Domein (Deminister BZK zal worden verzocht de commissie in een brief te informeren over de verdeelmodellen decentralisatie en participatiewet)
Algemeen overleg Evaluatie van de Kamerverkiezingen
Algemeen overleg Integriteit
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg WNT
13
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-VII)

Te behandelen:

21
Stafnotitie begroting BZK deel Wonen en Ruimte
22
Stafnotitie Staat van de Woningmarkt 2017
23
Stafnotitie Staat van de Volkshuisvesting 2017
30
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32127-223) en over de antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32127-224)

Te behandelen:

34
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-XVIII)

Te behandelen:

38
Werkwijze constitutionele toetsing
40
Gesprek met Nationale ombudsman

Details

Besluit: Donderdag 15 februari 2018 van 10.30-11.30 uur (voorafgaande aan de procedurevergadering).
45
Initiatief rondetafelgesprek door het lid Özütok over werkdruk en ondersteuning van gemeenteraadsleden.

Te behandelen:

46
Conceptprogramma werkbezoek Groningen
47
Externe reacties tot nu toe ontvangen over de diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindelingen
48
Conceptprogramma Hoorzitting Hoeksche Waard 260118
52
Verzoek om beantwoording schriftelijke vraag inzake “Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen”: op de agenda van het AO Staat van de volkshuisvesting en Staat van de woningmarkt 2017 te plaatsen

Te behandelen: