Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

21 december 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • J. Middendorp (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • F. Azarkan (DENK)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie:

  Geplande commissieactiviteiten:
  16-01-2018 Inbreng schriftelijk overleg Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten
  18-01-2018 Procedurevergadering
  18-01-2018 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
  25-01-2018 Schriftelijk overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
  18-01-2018 Inbreng verslag Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)
  19-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)
  25-01-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)
  26-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)
  31-01-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017
  01-02-2018 Procedurevergadering
  14-02-1018 Algemeen overleg Discriminatie
  14-02-2018 Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
  15-02-2018 Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
  15-02-2018 Procedurevergadering
  21-02-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  22-02-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht
  08-03-2018 Procedurevergadering
  22-03-2018 Procedurevergadering
  05-04-2018 Procedurevergadering
  19-04-2018 Procedurevergadering
  17-05-2018 Procedurevergadering
  31-05-2018 Procedurevergadering
  14-06-2018 Procedurevergadering
  28-06-2018 Procedurevergadering

  Ongeplande acvititeiten van de commissie:
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de CTIVD)
  Technische briefing met de CTIVD
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (voorstel voor werkbezoek volgt)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
  Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
  Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
  Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
  Algemeen overleg Sociaal Domein (Deminister BZK zal worden verzocht de commissie in een brief te informeren over de verdeelmodellen decentralisatie en participatiewet)
  Algemeen overleg Evaluatie van de Kamerverkiezingen
  Algemeen overleg Integriteit
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg WNT
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het bericht ‘Vingerafdruk in paspoort wordt nooit gecontroleerd’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beëindiging wetgevingsprocedure samenvoeging Heerlen en Landgraaf en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2017, over het bericht dat de staatssecretaris softwarecode achter hield

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beëindiging Subsidieregeling Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO) en Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) per 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op het bericht ‘Burgemeester Brunssum wil dubieuze wethouders sneller kunnen wegsturen’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Plan van aanpak ICT-personeel Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Strategische I-agenda Rijksdienst 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stafnotitie begroting BZK deel Wonen en Ruimte

 22. 22

  Stafnotitie Staat van de Woningmarkt 2017

 23. 23

  Stafnotitie Staat van de Volkshuisvesting 2017

 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Koerhuis, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken op het gebied van energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie om erkenning aan wand vast-gemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Analyserapport Leefbaarometer 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32127-223) en over de antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32127-224)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over de energierekening van huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag van Aedes

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang van de in ontwikkeling zijnde wettelijke verplichting voor installateurs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpak leeftijdsdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Werkwijze constitutionele toetsing

 39. 39

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Gesprek met Nationale ombudsman

  Besluit: Donderdag 15 februari 2018 van 10.30-11.30 uur (voorafgaande aan de procedurevergadering).
 41. 41

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie Veilige Publieke Taak en borging resultaten VPT: Integer en Veilig werken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rondvraagpunt door het lid Koerhuis met het verzoek om een brief over de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Initiatief rondetafelgesprek door het lid Özütok over werkdruk en ondersteuning van gemeenteraadsleden.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Conceptprogramma werkbezoek Groningen

 47. 47

  Externe reacties tot nu toe ontvangen over de diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindelingen

 48. 48

  Conceptprogramma Hoorzitting Hoeksche Waard 260118

 49. 49

  Intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om hoorzitting over de intrekkingswet voor het raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel indeling rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie. Uitstel van het op 18 januari 2018 geplande AO over de Startnota Novi.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om beantwoording schriftelijke vraag inzake “Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen”: op de agenda van het AO Staat van de volkshuisvesting en Staat van de woningmarkt 2017 te plaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven