Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 9 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 9 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

16-11-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (TK 34807)
23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-12-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Democratische vernieuwing (zal in het voorjaar van 2018 ingepland worden)
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)

 
5
Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de vraag of er in de coalitie afspraken zijn gemaakt over hoe er wordt omgegaan met de uitslag van een referendum over de sleepwet

Te behandelen:

7
34775-VII Nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Te behandelen:

8
34775-B Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Te behandelen:

10
Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

Te behandelen: