Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

25 januari 2017
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging wet gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cuba; Havanna, 5 juli 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 25 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek mogelijk lek door Nederlandse pro-Erdogan agent na aangifte bedreiging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapportage Voortgang rijksbrede aanpak fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomst Benelux ministeriële bijeenkomst inzake politiesamenwerking - herziening verdrag van Senningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapporten Raad voor de Rechtshandhaving over opvang en behandeling van personen met een gedragsstoornis of een verslaving in de strafrechtketen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en over preventie van jeugdcriminaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervolg op verzoek tot aanpassing van de Opiumwet in verband met precursoren/designerdrugs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Versterking Prestaties Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden (Kamerstuk 34300 VI, nr. 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2016 op de begroting van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Diep door het stof’ in de Telegraaf van 20 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen tijdens het VAO “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op petitie invoering dubbele achternaam in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie vervolgonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de identificatie van asielzoekers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Afrekenen met geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advertenties bij (opruiende) vlogs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezeggingen algemeen overleg Kinderporno van 13 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie-uitwisseling met Duitsland voor screening van een Nederlander ten behoeve van functie van asieldirecteur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan de heer Knoester over de mogelijkheid van het instellen van een onafhankelijke commissie voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken archief en index MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van de leden Segers en Van der Staaij over het delen van informatie die relevant kan zijn voor een strafrechtelijk onderzoek (Kamerstuk 29754, nr. 401)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg diplomatieke immuniteit van 14 december2016 over het instrument van het instellen van cassatie in het belang der wet, in relatie tot de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het rapport 'Meer bekend maakt meer bemind, Over ZSM en samenwerking met veiligheidshuizen'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Sekseregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoering van de motie van het lid Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten (Kamerstuk 34340, nr. 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoekscommissie inzake COR politie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitbreiding doelgroep slachtofferrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het bericht dat de aanslagpleger in Berlijn via Amsterdam zou zijn gereisd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het bericht dat aanslagpleger Berlijn via Amsterdam is gereisd

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitbreiding Schadefonds Geweldsmisdrijven naar Caraïbisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2016, over het bericht ‘Asielcheck totaal fiasco’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie om toezending "Discussienotitie opsporings- en vervolgingstekort"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie van de leden Recourt en Tellegen over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving (Kamerstuk 34 550 VI, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarwisseling 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname voorzitter college procureurs-generaal aan gesprek inzake vervolg rapport commissie Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Werkprogramma 2017 van de Inspectie Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang groepsscan en toezegging inzake 23 plussers die als jongeren behoorden tot een criminele jeugdgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering motie Zijlstra/Samsom over opbrengsten verkeersboetes (Kamerstuk 34550, nr.7)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wob-verzoek inzake integriteit inkoopfunctie van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Wob-verzoek inzake het onderzoek naar het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het zesde reguliere bezoek aan Nederland (2-13 mei 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kabinetsreactie op het ACVZ-advies 'De geloofwaardigheid gewogen'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Logeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Resultaat van het onderzoek naar de registratie van het totale aantal afwijzingen op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (DRLVK)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Informatie over toezending van het eindverslag van de werkgroep Businesscase Integraal Afpakken

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Mededeling modelstatusovereenkomst inzake acties in derde landen in het kader van de verordening voor een Europese grens- en kustwacht (Frontex)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 3 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  EU-voorstel: Mededeling Uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld COM (2017) 7 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche: Verordening Een Europees systeem voor reisinformatie en –autorisatie (ETIAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Positie van het kind in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitstel toezending BNC-fiche EU herstructurering en Insolventie

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordeningen over het Schengen Informatie Systeem (SIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het Europees OM

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 26 en 27 januari 2017 en geactualiseerd voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 4e kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Fiche: Europees actieplan tegen (reis)documentenfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Toezeggingen tijdens Algemeen Overleg van 21 december 2016 over drugssmokkel bij douane in Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek om reactie op het bericht van de officier van justitie: 'Brabant is een soort van Sodom en Gomorra'

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek om brief omzeilen taakstrafverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek reactie van de minister van V&J op de artikelen van vandaag in het AD die gaan over de omgang / al dan niet omzeiling van het taakstrafverbod.

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Toegezegde contourenbrief tijdens algemeen overleg over houdverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek om een reactie van de minister van V&J op het bericht vandaag in het Dagblad van het Noorden en op nu.nl: ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data