Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op het bericht van de officier van justitie: 'Brabant is een soort van Sodom en Gomorra'
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie van de minister van V&J op het bericht vandaag in het Dagblad van het Noorden en op nu.nl: ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland'
Brief lid / fractie
Download Verzoek om brief omzeilen taakstrafverbod
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van de minister van V&J op de artikelen van vandaag in het AD die gaan over de omgang / al dan niet omzeiling van het taakstrafverbod.
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 25 januari 2017
Brief lid / fractie
Download Toegezegde contourenbrief tijdens algemeen overleg over houdverbod
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (15 december 2016 - 18 januari 2017)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 25 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Rapporten Raad voor de Rechtshandhaving over opvang en behandeling van personen met een gedragsstoornis of een verslaving in de strafrechtketen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en over preventie van jeugdcriminaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’

Te behandelen:

15
Uitvoering van de motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden (Kamerstuk 34300 VI, nr. 34)

Te behandelen:

29
Reactie op de motie van de leden Segers en Van der Staaij over het delen van informatie die relevant kan zijn voor een strafrechtelijk onderzoek (Kamerstuk 29754, nr. 401)

Te behandelen:

30
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg diplomatieke immuniteit van 14 december2016 over het instrument van het instellen van cassatie in het belang der wet, in relatie tot de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 september 2014

Te behandelen:

50
Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het zesde reguliere bezoek aan Nederland (2-13 mei 2016)

Te behandelen:

62
78
Behandelvoorstel EU-voorstel E-privacyverordening
79
Behandeling EU-voorstel mededeling internationale gegevensuitwisseling
80
Behandelvoorstel voorstel over de gezamenlijke parlementaire toezichtsgroep Europol
81
Rondetafelgesprek over het geweld tegen hulpverleners
82
Verzoek rondetafelgesprek faillissementswetgeving