Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

16 november 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • R.J. Klever (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rapport effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het verzoek om aan te geven wanneer de Kamer de AMvB inzake het Verdrag voor rechten van mensen met een handicap tegemoet kan zien

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over afschrift brief aan de NZa inzake voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 etc. (Kamerstuk 34104, nr. 130)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang agenda gepast gebruik en transparantie in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toekomst van de Wet op bijzondere medische verrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 31 oktober 2016 over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bekostiging van Samen beslissen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Duiding (arbeids)participatie ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid...

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kansrijke innovaties orgaantransplantatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging AO verslavingszorg inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Palliatieve zorg, een niveau hoger

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Resultaten IGZ onderzoeken GGD' en

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  IGZ onderzoek naar bericht patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Antwoorden op vragen commissie over de instelling van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken inzake internetconsultatie van het wetsvoorstel verzekerdeninvloed

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Stb. 2016, 349)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg (Kamerstuk 31 765, nr. 215)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 november 2016, over het bericht ‘Maximaal drie keer plassen in verpleeghuis Careyn’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgang programmaplan Rechtmatige Zorg – aanpak fouten en fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stamceldonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgang nieuw jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Ter bespreking activiteitenoverzicht commissie VWS 2016-2017

 67. 67

  Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek om reactie staatssecretaris op artikel NOS.nl " Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot"

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van het lid Agema om een stand-van-zakenbrief inzake kapitaallasten care

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek van het lid Agema om aan te geven wanneer de brief inzake Psychofarmaca de Kamer zal bereiken

  Te behandelen:

  Loading data