Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 december 2015
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie
Procedurevergadering vervroegd i.v.m. de plenaire agenda (VAO's en stemmingen). Ook eindtijd aangepast i.v.m. mogelijke schorsing vanwege de plenaire agenda.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • P. Oskam (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Rapport verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stelselherziening geweldsaanwending

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapporten 'Discriminatiecijfers Politie 2014' en 'Cijfers in Beeld 2014' alsmede reactie over het visiedocument van de politie aangaande diversiteit en discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek 'Fraudemeldpunten: synergie en samenwerking'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake toegang huwelijksgoederenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstelbrief toezegging, gedaan tijdens het AO JBZ op 8 oktober 2015 over het kabinetsstandpunt op het gebied van encryptie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie n.a.v. de motie van het lid Helder inzake strafbaarstelling voorhanden hebben inbrekerswerktuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aantal wijkagenten en de borging van de contraterrorisme- en deradicaliseringstaken binnen de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contourennota versterking opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beroepsgeheim en verschoningsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Waarnemen met technische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid van Nispen in de Regeling van Werkzaamheden van 13 oktober, over de ontwikkelingen in de relatie tussen de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Ondernemingsraad (OR)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding rapporten over het Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's en het project RemBrand

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Tellegen (Kamerstuk 29 911, nr. 110) over het wegnemen van belemmeringen om rondtrekkende roversbendes aan te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op uitzending Zembla over informatie-uitwisseling tussen banken en politie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eén loket voor slachtofferhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Penitentiaire arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Financiering- en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nederlandse inzet EASO en ondersteuning Hongarije

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging debat 5 november 2015 inzake migratietop over de asielraming en de gevolgen hiervan voor de VenJ-begroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken van het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanslagen in Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Huidige luchtvaartregelgeving voor het gebruik van drones in de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift brief Rapporteur Europees Openbaar Ministerie aan Eerste Kamer d.d. 12 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  EU-voorstel: Mededeling van de Europese Commissie inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de Verenigde Staten naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie EU in zaak C-362/14 (Schrems) COM (2015) 566 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de extra bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 9 november 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 45 en 46; 10-20 november 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Voorstel schema procedurevergaderingen 2016

  Woensdag 20 januari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 3 februari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 17 februari 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES: 19 februari t/m 29 februari 2016
  Woensdag 9 maart 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 23 maart 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 6 april 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 20 april 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES: 29 april t/m 16 mei 2016
  Woensdag 25 mei 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 8 juni 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 22 juni 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 6 juli 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES: 8 juli t/m 5 september 2016
  Woensdag 14 september 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 28 september 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 12 oktober 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES: 14 oktober t/m 24 oktober 2016
  Woensdag 2 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 16 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 14 december 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 21 december 2016 van 14.30 tot 16.00 uur
  KERSTRECES: 23 december 2016 t/m 16 januari 2017
 46. 46

  Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek verslaglegging rondetafelgesprek over kindermisbruik op 13 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek om een technische briefing vanuit het ministerie van V&J over de gang van zaken rond het ICT-systeem RADAR

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om een reactie van de minister op het rapport “De klant erbij. De strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brievenlijst