Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 22-23/2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan de minister inzake navolging van het debat Oosting-2
Brief lid / fractie
Download Uitstel algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand tot na het zomerreces
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herzien besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 22 juni 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 22 juni 2016
Brief lid / fractie
Download Reactie op bericht "Talent"verlaat politie
Brief lid / fractie
Download Afschrift reactie op twee brieven inzake de aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten
Brief lid / fractie
Download Reactie op bericht "9/11-wet bedreigt autonomie Nederland"

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)

Te behandelen:

3
33852 (R2023) Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Te behandelen:

4
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Te behandelen:

5
Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over het voorstel van wet van het lid Voortman tot vastlegging van de rechten die vreemdelingen ontlenen aan het associatierecht EEG-Turkije

Te behandelen:

6
Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (33 852) (R2023)

Te behandelen:

8
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

Te behandelen:

9
33885 Tweede nota van wijziging inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Te behandelen:

12
Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)

Te behandelen:

13
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
15
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van het nader onderzoek naar de reconstructie van de ontnemingsschikking (commissie Oosting II) (Kamerstuk 34362, nr. 16) en de reactie van de minister op het rapport (Kamerstuk 34362, nr. 17)

Te behandelen:

16
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om toezending van de redactionele aanpassingen die het Kamerlid Van der Steur voorstelde bij de concept-Kamerbrief van 27 mei 2014 inzake het dossier Cees H.

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht ‘Justitie door groot tekort niet klaar voor aanslag; OM slaat alarm: zaken blijven liggen vanwege capaciteitsgebrek’

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2016 om alle versies van de brief van 3 juni 2014 met commentaar van het Kamerlid Van der Steur

Te behandelen:

22
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (Kamerstuk 34475-VI, nr. 1) en over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)" (Kamerstuk 33475-VI, nr. 2)

Te behandelen:

29
Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2016 om een interne VenJ-nota waaruit blijkt dat het begrotingstekort bij V&J oploopt tot 1 miljard euro

Te behandelen:

43
Politieke dialoog visumliberalisatie
44
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)(Kamerstuk 34 475-VI, nr. 2)

Te behandelen:

53
Brievenlijst

Te behandelen:

54
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de vondelingenkamer
55
Rondetafelgesprek over seksueel misbruik in de RKK op 29 juni 2016

Details

Vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk (RKK) zullen voor het rondetafelgesprek over seksueel misbruik in de RKK op 29 juni 2016 worden uitgenodigd.
56
Instemmingsrecht op enkele JBZ-dossiers
57
Behandeling suppletoire begroting Veiligheid en Justitie

Details

Aan de Griffie Plenair zal worden verzocht de behandeling van de Voorjaarsnota (inclusief suppletoire begrotingen) en de stemmingen daarover volgende week te plannen. Indien dit niet mogelijk is, zal Griffie Plenair worde verzocht het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VI) toe te voegen aan de agenda van de Kamer van volgende week en ook in die week daarover te stemmen.