Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 oktober 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • E. Ziengs (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 29 september 2015, over de puinhoop bij het CAK inzake de eigen bijdrage WMO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen (Kamerstuk 29279, nr. 254)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beoordeling zorg basispakket Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie informeel tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het rapport Autismediagnostiek i.o.v. werkgroep Vanuit autisme bekeken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding tussenrapportage inzake het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 150 verpleegzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  ZonMW verkenning hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 5)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de betrokkenheid van een hoogleraar van het AMC bij de verkoop van een biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksprogramma risicoverevening 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Bereikbaarheid huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Subsidieregeling integrale tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding uitkomsten NZa-onderzoek bekostiging gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport goodwill bij huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bijstelling kaders vanwege substitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag reis Korea en China

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van de impactanalyse van de SVB op het voorstel van het Indisch Platform

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc (Kamerstuk 33567, nr. 4)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium (Kamerstuk 33567, nr. 5)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  VWS-Verzekerdenmonitor 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  RIVM rapport Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding rapport “Contracteerproces eerstelijnszorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en vragen inzake palliatieve zorg in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op motie van het lid Dik Faber (Kamerstuk 32 793, nr. 175) en op motie van het lid Wolbert (Kamerstuk 32 793, nr. 183)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van de commissie inzake de verhouding van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) tot de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 oktober 2015, over het bericht ‘Schadevergoeding voor pgb-zorgverlener in rook op’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding onderzoek 'Aankooppogingen alcohol door jongeren' en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake de Kamer te informeren binnen welke termijn de aangekondigde novelle tegemoet kan worden gezien zoals genoemd in de brief d.d. 10 juli 2015 (Kamerstuk 33683, nr. 56)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Indische Kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Zoönose brief

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Brief van het lid Kuzu inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Otwin van Dijk

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om rappel t.a.v. standvanzakenbrief over Fokus Wonen.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Bewindspersoon verzoeken om reactie op "Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp" van de Kinderombudsman vóór het WGO Jeugd d.d. 16 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data