Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

24 september 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voor het begrotingsonderzoek op 14 oktober a.s. zijn drie rapporteurs benoemd: het lid Lucas, het lid Ypma en het lid Jasper van Dijk

 2. 2

  Planning van werkzaamheden: De cie SZW heeft het voortouw op de brief met de Evaluatie Wet ontwikkelingskansen (Wet OKE) wederom overgedragen aan commissie OCW (Kamerstuk 34 242, nr 1).

  Besluit: Algemeen overleg plannen. Van de stukken geagendeerd in het dossier gewichtenregeling zal een overzicht worden gemaakt t.b.v. de procedurevergadering  d.d. 8 oktober 2015.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2015-2016 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Concessiebeleidsplan van de NPO 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op een brief van Stichting Omniumscholen i.o. (hierna: Omnium) aangaande knelpunten bij het oprichten van de Omniumschool

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending kabinetsstandpunt inzake het rapport 'Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht van geagendeerde brieven en nog te onvangen documenten t.b.v. het nog te plannen algemeen overleg "Effectieve leerroutes" met beide bewindspersonen van OCW

  Overzicht dossier AO effectieve leerroutes (cf verzoek in procedurevergadering van 10 september jl.):
   
   

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstelbrief m.b.t. beleidsreactie strategische agenda Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen (Kamerstuk 27923, nr. 201)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Personeelsgegevens po, vo en mbo hersteld

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Werkprogramma 2016 Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkprogramma 2016-2018 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Stages en subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op brief burger i.v.m. gevolgen van studievertraging na een afstudeerstage in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Zoals aanbevolen in het vastgestelde rapport ‘Voorop in Europa’ (Kamerstuk 33936, nr. 2) wordt vanaf deze procedurevergadering standaard een overzicht van nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen (richtlijnen en verordeningen), nieuwe consultaties, Groen- en Witboeken en mededelingen geagendeerd. Dit overzicht is ter informatie. De nieuwe EU-voorstellen die de commissie OCW eerder als prioritair heeft aangemerkt alsmede nieuwe Groen- en Witboeken worden ook afzonderlijk geagendeerd voor de procedurevergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Governance mbo (Lid Lucas)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering diverse moties over thuiszitters

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport van Ecorys over bekostiging van onderwijs op een andere locatie en de maatwerk-aanpak voor thuiszitters

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planning van werkzaamheden: uitgebreide hoorzittingen inzake Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

  • De opzet die de tijdelijke werkgroep Hoorzittingen Strategische agenda HO heeft verspreid wordt vastgesteld
  • De uitgebreide hoorzittingen worden gepland op maandag 9 november a.s. en vrijdag 20 november a.s.
  • Het notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek wordt gepland op maandag 14 december a.s. van 13.00 - 21.00 uur