Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

3 september 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K. Yücel (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden

  • wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel media op 16 november 2015
  • wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel cultuur op 30 november 2015
 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 2 juli 2015

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO over programmagegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de status van NPO 1 als nationale rampenzender

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente ’s Hertogenbosch over enkele Brim-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een brief van M. H. te A. met een klacht over einde vrije ontvangst publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding afschrift van de beantwoording van het verzoek van de gemeente Dalfsen ten aanzien van archeologie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) en specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Plannen van aanpak onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2014 m.b.t. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport effectonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van de derde kennismeting studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding eindrapport inzake monitoring en evaluatie Duurzame Geesteswetenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op commissiebrief Onderwijsraadadvies inzake het wetsvoorstel lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op een brief derden aangaande digitale leeromgeving Noordhoff

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op onderzoek naar ervaringen leraren bij het gesprek in de klas over maatschappelijke thema

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsregel macrodoelmatigheid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over het bericht ‘Middelbare scholen laten Cito-toets nog steeds meewegen’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wegnemen ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad

 31. 31

  Privacy en informatiebeveiliging in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek ’De waarde(n) van weten’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Monitoring Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft van 2015 dan wel eerste kwartaal van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Nederlandse Taalunie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nieuwe regeling Beleggen en Belenen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toekomst samenwerking Rotterdamse ROC’s

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding van het rapport 'Schakelen van HBO-bachelor naar universitaire master'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding handreiking 'Puberaal, lastig of radicaliserend?'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’, een onderzoek naar pabo-gediplomeerden in het vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Leergroei en toegevoegde waarde in het VO

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Inspectierapporten Aloysius College

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding Onderzoeksrapport De Netwerkschool

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding afschrift van de reactie op de burgerbrief aangaande de toegankelijkheid van de regionale netwerken van het techniekpact

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding eindrapportage “Signaleren en tegengaan van pesten: het KiVa antipestprogramma”

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Themaconferentie tijdens EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 mei en 19 mei 2015, met betrekking tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur en audiovisueel

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voortgang Bologna proces en uitkomsten van de bijeenkomst over de Europese Higher Education Area (EHEA)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake ‘Equality between women and men in the EU’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek van het lid Jadnanansing om algemeen overleg te plannen over bericht MBO-scholen blijven probleemjongeren weigeren.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Van Meenen om een een reactie van de staatssecretaris te verzoeken op het rapport over pabo-gediplomeerden die lesgeven in het vmbo en deze reactie te zijner tijd te betrekken bij het algemeen overleg Leraren.

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Ypma om gesprek met leraren n.a.v. Trouw-artikel over een manifest van leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek van het lid Siderius om een vóór 1 oktober 2015 een algemeen overelg te plannen over de sluiting van het Aloysius College in Den Haag.

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris op het bericht "Scholen leven zorgplicht niet met doorschuiven probleemkinderen".

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Mohandis om rondetafelgesprek t.b.v. het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek van het lid Van Dijk om een reactie op het artikel in de Volkskrant d.d. 2 september 2015 inzake selectie van studenten door masteropleidingen

  Te behandelen:

  Loading data