Debat geweest
27 oktober 2015 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 27 oktober 2015; agendapunten toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 27 oktober 2015

Agendapunten

4
Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Te behandelen:

6
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

Te behandelen:

16
Aanbieding voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State inzake het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (Kamerstuk 34117, nr. 17)

Te behandelen:

29
Algemeen overleg Handhaving - 11 november 2015, 10.00-13.00 uur

Details

 Besluit
  •  Het algemeen overleg over Handhaving wordt tot nader order uitgesteld. 
  •  De brief van de minister van SZW over de vierde voortgangsrapportage aanpak schijncontructies van 1 oktober 2015 (17050-522) wordt geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid. 
31
Verzoek Fit for Work platform tot aanbieding Fit for Work manifest d.d. 12 november 2015
32
Voorstel rondetafelgesprek Toekomst pensioenstelsel
34
Voorstel rondetafelgesprek langdurige werkloosheid onder ouderen
35
Verzoek om de toegezegde brief van minister SZW en staatssecretaris V&J over de aangehouden motie Sjoerdsma over taalcursussen in de noodopvang (19637-2055) vóór het AO integratieonderwerpen (29 oktober 2015) naar de Kamer te sturen.

Te behandelen:

36
Verzoek toevoegen agendapunt aan algemeen overleg over integratieonderwerpen van 29 oktober 2015 en plannen van een algemeen overleg over radicalisering

Te behandelen: