Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juli 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • B.I. van der Burg (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • B.C.M. van Leeuwen ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  34210 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  34203 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro’s gaat naar overhead’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging van de Adviescommissie Voltooid Leven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting ziektepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport ‘Systematische analyse hart- en vaatstelsel’ van het Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties & Aanbieding Voorzetting Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken m.b.t. twee moties en één amendement inzake (onder)voeding in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 2 oktober 2014 inzake reactie op het rapport van IMS Health 'The Global Use of Medicines'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake een standpunt op het NZa-rapport “Zorgcontracten in kaart” (Kamerstuk 29 689, nr. 600) en duiding of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerstelijns verblijf en aanbieding van het advies voor de bekostiging van het eerstelijns verblijf van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen" (Kamerstuk 34192)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015 over het bericht dat de SVB bestanden verkeerd koppelde waardoor er nieuwe problemen met het pgb zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gewoon Bijzonder, nationaal programma gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nader onderzoek op juridische houdbaarheid van het aangenomen amendement van de leden Leijten en Van Gerven m.b.t. de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen over (33683, nr.54)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang van de pilot met financiële arrangementen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op een brief derden met een vraag over tuchtcolleges in laatste drie jaar na schending beroepsgeheim bij melding kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMW over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over belangenverstrengeling bij een arts van het VUmc met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport 'Kindergeneeskunde' (afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Berichtgeving in Algemeen Dagblad over zorgaanbieder mr. L.E. Visserhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport Bewegen en Gezondheid (2004-2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek naar ontwikkeling van de tweedelijnszorg in de jaren 2012 en 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van de leden Wolbert en Pia Dijkstra over het vergroten van de deskundigheid in de publieke gezondheidszorg (Kamerstuk 29 282, nr. 216)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek chronische Q koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgangsrapportage Informele Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van 25 maart 2015 over het gepubliceerde onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoeksrapport archief MC Bijdorp

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Beleidswijziging exotische vectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Plan van Aanpak Psychofarmaca

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Voortman over zorgverzekeraars die pgb-aanvragen afwijzen en over het Niet-professionele tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over de situatie bij het visverwerkingsbedrijf Foppen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de motie van het lid Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico (Kamerstuk 29 477, nr. 303)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgangsbrief kostenbewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie om uitbreiding onderzoeksvragen n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet (29689, nr. 581)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het verzoek van de commissie over het versturen van volgende voortgangsrapportage trekkingsrecht pgb naar de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op uitspraak kantonrechter Amsterdam over betaling PGB's

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015 over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa (Kamerstuk 25 268, nr. 112)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vragen van de vaste commissie voor VWS over de uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 mei 2015 over het bericht ‘Medisch fabrikant koopt kliniek – gevaarlijke ontwikkeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding evaluatierapport beleidswijzigingen hoorzorg 1 januari 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Nadere informatie over een eventuele aanpassing van de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 19 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3"

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Veegbrief AO sportbeleid d.d. 2 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd’

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang op het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' (Kamerstuk 31 765, nr. 124)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Medicatiebeoordelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Diverse onderwerpen in verband met AO geneesmiddelen 2 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek commissie naar de manier waarop zorgverzekeraars wijkverpleging hebben ingekocht en of er inzicht kan worden gegeven over de huidige omvang van de opnamestops en waar in Nederland zich deze voordoen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aanbieding rapport van de NZa ‘Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  ERRATUM Regionale verschillen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek om een rondetafelgesprek over Euthanasie bij ernstig zieke kinderen onder de 12 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Evaluatie wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2014, hoe verder te handelen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Fokuswonen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek om behandeling van de grote hoeveelheid documenten van het ministerie van VWS in een extra procedurevergadering nog vóór het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data