Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 februari 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • B.C.M. van Leeuwen ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mevrouw Ellemeet deelt mee dat zij volgende week afscheid zal nemen van de Kamer, daar mevr. Voortman terug zal keren van zwangerschapsverlof. Zij dankt de commissieleden voor de prettige tijd en samenwerking. De aanwezige leden complimenteren haar voor de snelle wijze waarop zij zich heeft ingewerkt en voor haar inbreng in tal van overleggen en debatten.

 3. 3

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording vragen inzake de zzp’er in de zorg voor AO arbeidsmarktbeleid zorgsector en VSO vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  (Aanvullende) voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over de inzet van Nederland ten behoeve van de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem in de eerste helft van 2016 in New York

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verbeterde VGB-procedure (Verklaring Geen Bezwaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Rapportage inspecties NVWA bij visverwerkende bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek commissie betreffende de Ingebrekestelling implementatie Patiëntenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding CCMO zelfevaluatie 2009-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over de versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie inzake toezending regeringsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op onderzoeken van de NZa, ACM en AFM over vergelijkingssites

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure).

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Identiteitscontrole CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting Jeugd op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (subartikel 5.1 begroting VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstelbrief inzake het verzoek om een beleidsmatige reactie op brief van 08-12-2014 van de NZa over 'aandachtspunten toezicht zorgverzekeraars' en de brief over solvabiliteit bij zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken over het evaluatieonderzoek beleidswijzing hoortoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 27 januari 2015, over het bericht dat het aantal banen dat behouden blijft met de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot bij het verzoek van het lid Elllemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over een routetijdtabel van de nieuwe zorgplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2015, om een brief met daarin uitgesplitst het aantal mensen dat nog niet is uitbetaald in het kader van de invoering van het trekkingsrechten pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek aan de Gezondheidsraad met betrekking tot een advies/overzicht van de stand van de wetenschap en behandeling van ME

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om technische briefing met onderzoekers van het Trimbos over hun zojuist verschenen rapport "Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om een technische briefing over het vorige week verschenen rapport van BDO over de financiële positie van ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om het algemeen overleg Preventiebeleid op 26 februari 2015 met een uur te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om een eerdere datum voor het reeds geplande algemeen overleg Kindermishandeling/GIA

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om beantwoording feitelijke vragen n.a.v. reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 33149-30

  Te behandelen:

  Loading data