Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

30 april 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunten 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 en 43*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • K. Yücel (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 16 april 2015.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur

 6. 6

  34109 Nota van wijziging inzake Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rondetafelgesprek Cultuur

  Besluit: De voorkeur gaat ernaar uit om de rondetafel te organiseren na ontvangst van de uitgangspuntenbrief. De lijst van genodigden wordt aangepast en in de procedurevergadering van 28 mei 2015 vastgesteld.
 8. 8

  Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek van het lid Bergkamp om het plenaire debat over de Erfgoedwet in te plannen in de tweede helft van het juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief over masteropleiding Hydrologie aan de VU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief d.d. 6 maart 2015 met verzoek om aandacht voor mogelijke omissie tussen wetten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage nadere uitwerking contouren NWO organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de brief van de heer N. over de toelatingsprocedure in het hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Overgangsregeling buitenonderhoud primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Prestatieafspraken ho: stelselrapportage 2014 en eindbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op brief vakorganisaties naar aanleiding van antwoord op vragen van de leden Lucas en Anne Mulder inzake cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel samenwerkingsscholen

 30. 30

  Rondetafelgesprek passend onderwijs

  Besluit: De lijst van de genodigden wordt vastgesteld, na een aantal toevoegingen ter vergadering.
 31. 31

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief commissie Rijksuitgaven met uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Leerplichtbrief 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Examens in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen (verslag schriftelijk overleg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verhoging kwaliteit instroom in de lerarenopleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie van het lid Van Ark over beëindiging van het initiatief Topvrouwen.nl (Kamerstuk 30 420, nr. 221)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Yücel om aanvulling op de verzochte kabinetsbrief over de aanpak van scholen inzake radicalisering (rappel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Jadnanansing om de staatssecretaris te rappeleren over zijn nog altijd openstaande toezegging van 3 december j.l. inzake het persbericht van de vereniging Levende Talen van 3 december jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Siderius om het dertigledendebat over scholen die leerlingen weigeren en de 8000 thuiszitters (n.a.v. uitzending van Zembla) om te zetten in een AO van 2,5 uur in de eerste week na het meireces.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Wolbert voor bezoek en rondleiding internationale scholieren INESPO 2015 op woensdag 3 juni a.s. ergens tussen 10.00-13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Met verzoek van de leden Jadnanansing en Rog om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp: Initiatiefwetsvoorstel verlenging kwalificatieplicht (33925).

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Van Meenen om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris te vragen naar aanleiding van een brief van Basisschool de Wegwijzer omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Van Meenen om ambtelijke informatie over nog te verwachten documenten rond de rekentoets en de eventuele regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een stand van zaken te geven over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een reactie te geven op de verklaring ‘Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs’ van de MBO Raad, de NRTO en de JOB en het Manifest ‘Het mbo in 2025’ van de MBO Raad.

  Te behandelen:

  Loading data