Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 20 mei 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 20 mei 2015

Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 april 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
18
Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015
21
Besluitenlijst van de vergadering op 21 april 2015 van de politieke voorbereidingsgroep voor de Interparlementaire Conferentie Artikel 13
22
Datum gesprek met de heer Hoyer, president van de Europese Investeringsbank (EIB)

Details

Besluit: Openbaar gesprek voeren met de heer Hoyer, president van de Europese Investeringsbank (EIB), op woensdag 23 september 2015 van 09.30 - 11.00 uur.
Noot:
  • In de procedurevergadering van 8 april 2015 is besloten in te gaan op het voorstel van de Europese Investeringsbank (EIB) om in de week van 21 september 2015 met hen een gesprek te organiseren over de EIB en over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).
  • Nadat de datum voor het gesprek is vastgesteld, wordt bij de fracties geïnventariseerd welke leden aan het gesprek wensen deel te nemen.
  • De besloten technische briefing over het Belastingplan 2016 wordt verplaatst naar dinsdag 22 september 2015 aan het einde van de middag.
23
Verzoek Europees Parlement, namens commissie TAXE, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2015
24
Aanbod CPB voor een technische briefing/toelichting op het nieuwe CPB-model MICSIM

Details

Besluit: De commissie gaat graag in op het aanbod van het CPB om een openbare technische briefing te organiseren.
Noot:
25
Openbaar gesprek met DNB en CPB over rapportages financiële stabiliteitsrisico's

Details

Besluit: De commissie besluit tot het voeren van een openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) over de - nog te ontvangen - rapportages over financiële stabiliteitsrisico's.
Noot:
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie De Wit heeft de Tweede Kamer DNB en CPB verzocht jaarlijks te rapporteren over financiële stabiliteitsrisico's. Net als de afgelopen drie jaar komen DNB en CPB ook dit jaar tegemoet aan dit verzoek. In onderling overleg hebben DNB en CPB afgesproken ernaar te streven de DNB-rapportage over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel en de CPB Risicorapportage Financiële Markten 2015 uiterlijk vrijdag 5 juni 2015 naar de Kamer te sturen.
26
Verzoek Hartstichting en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. pleidooi voor het 'Illicit Trade Protocol' (ITP) en voor een snelle ratificatie ervan d.d. 2 juni 2015
27
28
Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014
32
Werkbezoek Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Details

Besluit: Het werkbezoek aan het Kifid is gepland op woensdag 17 juni 2015 van 17.00 - 19.00 uur. Bij de fracties wordt geïnventariseerd welke leden aan het werkbezoek wensen deel te nemen en of die leden (aanvullende) suggesties voor gespreksonderwerpen hebben. Het werkbezoek gaat door als tenminste vijf leden zich ervoor aanmelden.
33
Inbrengdatum feitelijke vragen Voorjaarsnota 2015 c.a. één dag vervroegd

Details

Besluit: Besloten wordt de inbrengdatum voor feitelijke vragen over de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2015 en de daarmee samenhangende suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2015 met één dag te vervroegen. Nieuwe datum/tijd: woensdag 10 juni 2015 om 14.00 uur.
Noot:
  • Het Ministerie van Financiën heeft om vervroeging van de inbrengdatum verzocht in verband met verblijf in het buitenland van de minister van Financiën aan het eind van week 25.
  • De Voorjaarsnota 2015 wordt naar verwachting op 27 of 28 juni 2015 aan de Tweede Kamer toegestuurd.
34
Datum gesprek met de ECB en DNB over het ECB-jaarverslag toezichtswerkzaamheden in 2014

Details

Besluit: Het openbare gesprek met Sabine Lautenschläger (ECB) en Jan Sijbrand (DNB) wordt gepland op donderdag 11 juni 2015 in de namiddag.