Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 december 2014
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda ten behoeve van de EU-Gezondheidsraad op 1 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  33738 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet (verhoging van het strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  33683 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapport Inspectie Jeugdzorg Voorkomen van Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding RIVM rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding onderzoek ‘Jong en Anders’ naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTi) in jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd (L)VB

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op Gezondheidsraadsadvies Grip op Griep

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport ‘Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs’ van het Zorginstituut Nederland (ZiNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeken risicoverevening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel reactie over het onderzoeksrapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) (Kamerstuk 29 477, nr. 298)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport van het RIVM over een verkenning en een pilot uitgevoerd ten behoeve van het landelijke implantatenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ingebrekestelling implementatie Patiëntenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) inzake de afbouw van het transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidsbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen (Kamerstuk 30 597, nr. 466)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over de in voorbereiding zijnde wetgeving op het gebied van doping

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van vragen en antwoorden over het geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg (Kamerstuk 28 828, nr. 73)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 1 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek van het lid Leijten over de opnamestop van De Sionsberg, ziekenhuis in Dokkum en over de situatie rondom de ziekenhuizen in de regio Den Helder en Zeeuws-Vlaanderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Marktscan GGZ en rapport cliëntperspectief op hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding Plan van aanpak jaarrekeningen ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Data procedurevergaderingen tot zomerreces 2015:

  Kerstreces 2014/2015, 19 december t/m 12 januari 2015
  • woensdag 14 januari, 10.15-11.30
  • woensdag 28 januari, 10.15-11.30
  • woensdag 11 februari, 10.15-11.30
  Krokusreces 2015, 13 t/m 23 februari
  • woensdag 25 februari, 10.15-11.30
  • woensdag 11 maart, 10.15-11.30
  • woensdag 25 maart, 10.15-11.30
  • woensdag 8 april, 10.15-11.30
  • woensdag 22 april, 10.15-11.30
  Meireces 2015, 1 t/m 18 mei
  • woensdag 20 mei, 10.15-11.30
  • woensdag 3 juni, 10.15-11.30
  • woensdag 17 juni, 10.15-11.30
  • woensdag 1 juli, 10.15-11.30
  Zomerreces 2015, 3 juli t/m 31 augustus
   
 35. 35

  Verzoek om begin 2015 een algemeen overleg te houden over het zorgstelsel (o.a. rol en positie zorgverzekeraars en aanbieders in het zorgstelsel)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Mnister VWS verzoeken in januari 2015 een overzicht van de gecontracteerde zorg (op het niveau van de verschillende polissen) naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Staatssecretaris verzoeken antwoorden op vragen over de uitbetaling van PGB’s door de SVB te beantwoorden voor woensdagavond 10 december ivm AO voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Minister verzoeken om toezending eindrapport NZa over zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om periodiek overleg met NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om duidelijkheid te verschaffen n.a.v. ingediende moties over geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data