Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 mei 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • L. Ypma (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie Commissieactiviteiten

  De commissie voor de Werkzijze heeft alle commissies verzocht een evaluatie van de commissieactiviteiten te houden. De griffier heeft een vragenlijst rondgestuurd, ter inventarisatie (bijvoorbeeld wat valt in de statistieken op ten aanzien van de eigen commissie in vergelijking met andere commissies?).
  Besluit: De vragenlijst wordt nogmaals verspreid.
 2. 2

  Vooraankondiging Presentatie Scholierenonderzoek door Rekenkamer te Den Haag (locatie nog te bepalen) op donderdag 5 juni a.s. 16.00 - 17.30 uur

  Betreft laagdrempelige bijeenkomst voor jongeren (scholieren die de opdrachtformulering hebben gewonnen en klankbordleden), Kamerleden en collegeleden van de Rekenkamer.
 3. 3

  Planning van werkzaamheden: notaoverleg Samenwerkingsscholen en notaoverleg Art.23 Grondwet Van het lid Voordewind ontving ik onderstaand verzoek om het notaoverleg Artikel 23 GW op maandag 30 juni a.s. te verplaatsen (i.v.m. samenvallen notaoverleg Mensenrechtenbeleid).

  Besluit: Het notaoverleg Samenwerkingsscholen (16 juni 2014) wordt verplaatst naar 30 juni 2014, het notaoverleg Artikel 23 GW (30 juni 2014) wordt uitgesteld tot na het zomerreces.
 4. 4

  Gesprek met de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad op 20 mei a.s. ten kantore van de Onderwijsraad

  De volgende leden hebben zich aangemeld: Mw. Wolbert, Mw. Ypma, Mw. Straus, Mw. Jadnanansingh (Ovb), Dhr. Rog, en Dhr. Van Meenen.
  De leden beraden zich over mogelijke advieswensen.
 5. 5

  Betreft: concept-programma werkbezoek Euroskills te Lille op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober.

  Besluit: De leden stemmen in met het concept-programma.
 6. 6

  Planning van werkzaamheden: Heidag voor de onderwijswoordvoerders op vrijdag 13 juni a.s. te Den Haag

  Besluit: De leden stemmen in met het concept-programma.
  De leden Van Meenen, Rog, Straus, Ypma en Jadnanansingh hebben zich aangemeld.
 7. 7

  Bij brievenlijst: Verzoek om gesprek met directeuren/bestuurders zelfstandige met Praktijkscholen (Pro) Hardenberg, mede namens meerdere PrO-scholen

  Besluit: Organiseren van een rondetafelgesprek Passend onderwijs en hiervoor ook vertegenwoordiging van directeuren/bestuurders zelfstandige praktijkscholen uitnodigen.
 8. 8

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 24 april 2014

 9. 9

  Brievenlijst

 10. 10

  Afschrift van de reactie op een burgerbrief m.b.t. beschadigingen rijksmonumenten door aardbevingen en bodemverzakking Noord-Oost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding onderzoek e-content openbare bibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Tropenmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen AO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op een burgerbrief met daarin klachten over de ICT-opleiding bij ROC Landstede te Harderwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Passend onderwijs en hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden inzake uitwerking van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieden NCOR advies “Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs "Onderzoek bij vier instellingen naar toelating van studenten met een autismespectrumstoornis"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering motie Van Meenen (Kamerstuk 32 463, nr. 17) naar de invloed van lesmethoden op de ontwikkeling en diagnostiek van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding van het advies “Boven het Maaiveld” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending brief over hoofdlijnendebat toetsing in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek tot uitstel inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de OCW-actiepunten uit het Techniekpact

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiscale behandeling van devices in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2012-2018 (TWIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding van de geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Van Meenen om de staatssecretaris te vragen om een reactie op de 50%-norm die bij een fusie van schoolbesturen, op grond van de Wet op het primair onderwijs, toegepast dient te worden, mede naar aanleiding van de recentelijke rechterlijke uitspraak van de rechtbank Leeuwarden in dezen.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om het vertrouwelijke ketenonderzoek "eindexamens voortgezet onderwijs" waar mogelijk openbaar te maken en aan de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven