Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW op 10 april 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW van 10 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden

Details

Op 10 juni a.s. verschijnt het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake bekostiging voortgezet onderwijs. De Rekenkamer biedt aan om de Kamer op 10 juni te briefen. Tijdstip: 17.00 - 18.00 uur.
Besluit: De commissie gaat in op de aanbieding van de Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen.
2
Evaluatie commissieactiviteiten:

Details

De commissie voor de Werkzijze heeft alle commissies verzocht een evaluatie van de commissieactiviteiten te houden. De griffier heeft een vragenlijst rondgestuurd, ter inventarisatie (bijvoorbeeeld wat valt in de statistieken op ten aanzien van de eigen commissie in vergelijking met andere commissies?).
Voorgesteld wordt om kort na de volgende procedurevergadering een intern overleg hierover te plannen.
Besluit: De commissie gaat akkoord.
3
Op 23 april a.s. is het notaoverleg Versterking governance in de praktijk gepland. De minister heeft in verband met dringende afspraak verzocht of het notaoverleg van 10.00 – 16.00 uur gepland zou kunnen worden, ipv 10.00 – 17.00 uur.

Details

Besluit: De commissie gaat akkoord (er zal een herziene convocatie uitgaan)
4
Planning algemeen overleg Vmbo van 15 april a.s.

Details

Besluit: Het algemeen overleg vmbo zal doorgang vinden op 15 april 2014 van 16.30 - 20.00 uur (is met 1 uur verlengd).
5
Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 27 maart 2014.
6
Brievenlijst
9
Overzicht te verwachten stukken op beleidsterrein cultuur:

Details

 • maart - Aanbieden rapport van de EGI inz. project wegwerken papieren archiefachterstanden (brief van OCW of BZK)
 • maart - Brief “Koersvast en bijsturen”. Agenda topsectoren 2014.
 • maart - Mogelijkheden brede herdenking Eerste Wereldoorlog;
 • juni - Brief relatie cultuur met andere sectoren
 • begin juni – Brief cultuurparticipatie
 • mei - Financiële eindrapportage verbouwing Rijksmuseum
 • juni - Aanpassing Indemniteitsregeling
 • juni - Brief uitwerken plannen Tropenmuseum
 • juli - Talentontwikkeling (in afwachting van advies van Raad voor Cultuur)
 • vóór zomerreces - Advies Raad voor Cultuur ivm evaluatie Wet op de Vaste Boekenprijs + beleidsreactie aan TK
 • vóór zomerreces - brief over de selectiesystematiek NA & toezegging werkervaringsplaatsen archieven
Besluit procedurevergadering van 20 februari 2014:
Na het zomerreces wordt een notaoverleg Cultuur gepland, op maandag 8 september 10.00 - 16.00 uur.
Besluit proceduerevergadering 27 maart 2014:
Overzicht wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering (10 april 2014). Nagegaan wordt of toch al vóór het zomerreces over een cluster van de onderwerpen overlegd kan worden. Het is gebruikelijk om medio november een wetgevingsoverleg over cultuurdeel van OCW-begroting te houden.
Besluit in de procedurevergadering van 10 april 2014:
Op 2 juli staat het AO Cultuureducatie gepland, met minister en staatssecretaris. Aan dit AO wordt het onderwerp cultuurparticipatie toegevoegd. Over beide onderwerpen verwacht de Kamer in juni brief van de minister OCW (voortgangsrapportage en reactie raadsadvies).
11
Planning van werkzaamheden: behandeling Jaarverslag 2013, Slotwet en Onderwijsverslag 2012-2013

Details

In de vorige procedurevergadering is een eerste blik op de planning geworpen.
De door de rapporteurs van OCW-cie opgestelde "Handreiking controle begroting en verantwoording" wordt in de volgende procedurevergadering vastgesteld. Opmerkingen kunnen tot 18 april a.s. bij de opstellers worden ingediend.

Enkele data zijn al bekend:
 • benoeming rapporteurs Duisenberg en Rog
 • publicatie Onderwijsverslag 2012-2013 op 16 april a.s.
 • gesprek inspecteur-generaal op 24 april van 14.00 - 15.00 uur
 • inbreng feitelijke vragen Onderwijsverslag reeds vastgesteld op 13 mei a.s.
 • aanbieding Jaarverslagen 21 mei a.s.
 • technische briefing door OCW-ambtenaren (PISA/Trends in beeld)
 • videoconferentie met dhr. Schleicher van OECD over PISA-resultaten: 21 mei 14.30-15.30 uur.
 • technische briefing door Rekenkamer vóór de inbreng feitelijke vragen: 21 mei 15.45 -16.45 uur
 • inbreng feitelijke vragen Slotwet, Jaarverslag OCW 2013, Rekenkamerrapport: 27 mei a.s. (antwoorden 6 juni a.s.)
 • briefing door rapporteurs op 5 juni a.s. 11.00 - 13.00 uur (ambt. technische ondersteuning Rekenkamer; tevens 'inbrengvergadering' voor instemming met verslag rapporteurs)
 • wetgevingsoverleg: 18 juni a.s. 10.00 - 14.30 uur.
  deel I: jaarverslag OCW + Slotwet (1 uur)
  - inbreng rapporteurs over Jaarverslag, Slotwet (en deels Onderwijsverslag?) (25 min)
  - antwoord bewindspersonen
 • deel II: Onderwijsverslag (3 uur)
  - inbreng fracties over Jaarverslag, Slotwet en Onderwijsverslag (4 min)
  - antwoord bewindspersonen
  - tweede termijn fracties
  - tweede termijn bewindspersonen
  - afsluitend woord voorzitter met dechargeverlening.

Te behandelen:

17
Initiatiefnota van het lid Ypma: “Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen”

Te behandelen:

31
Rondvraag lid Van Meenen met verzoek om het banenplan in de onderwijssector en een reactie hierop inzake de relatie met het Nationaal Onderwijsakkoord aan de Kamer te zenden

Te behandelen: