Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 december 2014
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.G. Schouw (D66)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • M.J.J. Rebel (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33757)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tweede nota van wijziging wetsvoorstel meldplicht datalekken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname OM aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op berichtgeving rond imitatie webwinkels en nepwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inzet medewerkers van het Ministerie van Defensie in Amsterdam ten behoeve van het terugdringen van het aantal woninginbraken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezicht op rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie artikel ‘Vertrouwelijke politiedocumenten waren vindbaar via Google’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman omtrent zijn bemerkingen over het Coulancebeleid PTSS Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over de conclusies van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie dat er te weinig geld is om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op rapport ‘Politiemensen over het strafrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inventarisatie stand van zaken over de convenanten tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken inzake coördinatie fraudebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid “De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op bericht 'Van Aartsen: hulp Rijk bij jihadisten'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verkenning naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een gescheiden ICT-netwerk voor (publieke en private) vitale processen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eerste monitoringsrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtspraak "In de schaduw van de rechter”, het WODC-onderzoek “Evaluatie competentiegrensverhoging 2011”, een wetenschappelijk forum over “Daling handelszaken onderzocht” en een evaluatie van de Stichting Economisch Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM) over de drempels bij het doen van aangifte bij ernstige zedendelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg d.d. 26 juni 2014 om het aantal mensen in overheidsdienst dat lid is van een motorclub terug te dringen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsbericht uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamerstuk 33750 VI, nr. 77)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeksrapport Overvalcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antisemitische incidenten (Verzoek van het lid Bisschop bij de Regeling van Werkzaamheden van 14 november 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het rapport "Het is hier in één woord gewoon....stom" van de werkgroep Kind in AZC

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie inzake het toekomstbestendig maken van de adoptieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezeggingen Algemeen Overleg gevangeniswezen d.d. 14 maart 2013 inzake het beklagrecht van gedetineerden, het aantal isolatieplaatsingen in verband met het weigeren van plaatsing in een meerpersoonscel (MPC) en de verslavingszorg binnen het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toezegging Algemeen Overleg d.d. 29 oktober 2014 inzake invoering van een schaarste-criterium in de kennismigrantenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang huisvesting vergunninghouders in Nederlandse gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie op een brief van de Nationale Ombudsman van 24 september 2014 gericht aan de Inspectie Veiligheid en Justitie over het onvoldoende functioneren van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Mededeling inzake vertrouwelijke aanbieding van een brief over een verzoek om aandacht voor misstanden bij DJI en strafontslag klokkenluider DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stelsel volwassenenreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake uitzetting Somalische vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Haalbaarheidsonderzoek recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum en toezegging benchmarking penitentiaire inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht beroepszaken inzake de regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op uitspraak EHRM inzake Tarakhel vs Zwitserland

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de vraag of er een noodzaak is om een aparte grondslag te creëren in de Vreemdelingenwet voor het toekennen van een vergunning in het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Termijnbetalingen Wahv-beschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Informatie inzake de personele gevolgen van de definitieve cijfers in het kader van het Prognose Model Justitiële ketens (PMJ) en de aanvullende besparingsmaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Toezeggingen met betrekking tot naturalisatie in het Algemeen Overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 29 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Invulling motie van het lid Schouw over samenwerken met gemeenten en maatschappelijke organisaties (Kamerstuk 19 637, nr. 1920)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  WODC-rapport 'Terugval in recidive'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitvoering van de motie van de leden Azmani en Maij (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 49)over bekorten van de doorlooptijden van vreemdelingenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Toezegging op het verzoek van het lid Gesthuizen tijdens het mondelinge vragenuur d.d. 30 september 2014 inzake een overzicht van de gesprekken die met Utrecht zijn gevoerd over de beëindiging van de opvangvoorzieningen in het AZC Utrecht van vreemdelingen die daar geen recht meer op hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Inwilligingspercentages bij asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitvoering van de motie van het lid Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum (Kamerstuk 19637, nr. 1715)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Maximaal waarborgen onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten op medisch gebied in tbs-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Ontwerp-richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld in strafprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 4-5 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Initiatiefnota van het lid Recourt: “De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht”

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Vastetgesteld schema procedurevergaderingen 2015

  Woensdag 14 januari 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 28 januari 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 11 februari 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES:  13 t/m 23 februari 2015
  Woensdag 4 maart 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 25 maart 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 1 april 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 15 april 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 29 april 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES: 1 t/m 18 mei 2015
  Woensdag 20 mei 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 3 juni 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 17 juni 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 1 juli 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES: 3 juli t/m 31 augustus 2015
  Woensdag 9 september 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 30 september 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 14 oktober 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES: 16 t/m 26 oktober 2015
  Woensdag 4 november 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 18 november 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 2 december 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 16 december 2015 van 14.30 tot 16.00 uur
  KERSTRECES: 18 december 2015 t/m 11 januari 2016
 65. 65

  Verzoek van de CDA-fractie inzake de Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek D66-fractie om werkbezoek Europol/Interpol

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek SP-fractie ten behoeve van procedurevergadering om reactie op onderzoeksrapport Gevangen in Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek SP-fractie stand van zaken overleg huisvesting zedendelinquenten

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek VVD en PvdA inzake auteurscontractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek PvdA-fractie kabinetsreactie op rapport 'Wijkaanpak en ondermijnende criminaliteit'

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Brievenlijst

 72. 72

  Verzoek Oskam (CDA) brief consequenties uitspraak ECSR

  Te behandelen:

  Loading data