Debat geweest
2 oktober 2013 | 12:30 - 13:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 5e Herziene agenda pv VWS 2 oktober 2013 - 12.30-13.45 uur - (i.v.m. toevoeging agendapunt 43)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 2 oktober 2013

Deelnemers


Agendapunten

2
- Aanpassing in besluitenlijst extra procedurevergadering d.d. 12 september 2013: indicatieve spreektijd wordt omgezet in spreektijd volgens inschrijving
3
Informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk

Te behandelen:

6
Beantwoording vragen commissie over de prijsbepaling van geneesmiddelen en van weesgeneesmiddelen in het bijzonder

Te behandelen:

7
10
Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie), over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg een brief te sturen over het bericht dat gemeenten in 2014 waarschijnlijk nog niet gekort worden op de budgetten voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging

Te behandelen:

30
Reactie op verzoeken van het lid Leijten over de situatie rond de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, van het lid Keijzer over het overhevelen van zorgzwaartepakketten naar verzekeraars en van het lid Agema om een reactie van het kabinet op een rapport van het CPB over ‘Decentralisaties in het sociaal domein’

Te behandelen:

38
Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet)

Te behandelen:

41
Aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zodat het macrobeheersinstrument (mbi) met ingang van het jaar 2014 geldt voor de (gehele) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (exclusief de ggz-zorg geleverd door huisartsen en de POH-GGZ) en de dyslexiezorg, beide voor zover gefinancierd vanuit de Zvw

Te behandelen:

43
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Te behandelen:

46
48
Verzoek NVN, namens 40 landelijke patiëntenorganisaties, tot aanbieding manifest 'Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt' d.d. 15 oktober 2013
57
Verzoek om een fototentoonstelling ‘Bezorgd om Jan Bal’ en ‘Een keer per week’ door Niels Blekemolen die een indringend beeld geeft van de kwetsbaarheid van ouderen die thuiszorg krijgen of in een instelling wonen

Te behandelen:

58
Verzoek om de brief inzake Antwoorden op vragen van de commissie over de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29477-241) af te voeren van de agenda van het AO Arbeidsmarktbeleid

Te behandelen: