Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vc SZW 10 september 2013 (agendapunten toegevoegd)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering SZW 10 september 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33 579)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van de leden Ulenbelt en Krol ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW)

Te behandelen:

57
Uitkomst inventarisatie thema's en activiteiten in het kader van de pilot wetenschap en parlement.

Details

Naar aanleiding van de e-mailinventarisatie zijn door de PvdA-fractie de volgende twee thema's aangedragen voor de pilot wetenschap en parlement:

  • internationale vergelijking van (aanvullende) pensioenen in brede zin met in ieder geval de landen Denemarken, Groot-Brittannië en Chili.
    Het gaat dan onder meer om de volgende elementen, het stelsel zelf 1ste en 2de pijler, personenkring, prestaties, financiering, keuzevrijheid, uitvoering, toezicht, sterke en zwakke elementen.
     
  • de kwaliteit van de kinderopvang, het gaat dan met name om de pedagogisch aspecten, ervaringen in het buitenland met name Scandinavië, welzijn van kinderen.

 

Besluit:  - via e-mailprocedure uitgewerkte thema's, aanvullingen en wensen inventariseren

            - ter bespreking in procedurevergadering op 24 september 2013

58
Buitenlands werkbezoek

Details

Besluit: door middel van een e-mailprocedure onder de leden mogelijke thema's, data en daaraan gekoppelde landen inventariseren (datum werkbezoek: voorjaar/meireces 2014) 

61
Verzoek aan staatssecretaris SZW om spoedige toezending van de ramingen van het UWV omtrent het aantal jonggehandicapten die na herkeuring aanspraak zal maken op een wajonguitkering, bijstandsuitkering of de uitkering volledig zal verliezen

Te behandelen:

62
Verzoek aan staatssecretaris SZW de toezegging om voor 1 september 2013 te komen met mogelijke alternatieven voor het samenleefcriterium in de AOW per ommegaande gestand te doen

Te behandelen:

63
Verzoek Actal om gesprek met commissie SZW

Details

  • Het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal) verzoekt om een gesprek met de commissie SZW om een toelichting te geven op de rol van Actal richting het parlement. Actal doet dit verzoek aan alle Kamercommissies.


 

66
Overzicht plenaire activiteiten op SZW-terrein

Details

Besluit: ter informatie

1. Wetgeving:

  • 33 579 (Wijziging van de Wet SUWI en enige andere wetten i.v.m. fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens): aangemeld voor plenaire behandeling op 18 juni 2013

2. Debatten:

-

3. Dertigledendebatten:

  • Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa ( op 3 september 2013 aangevraagd door het lid De Graaf (PVV)
  • Dertigledendebat over het bericht ‘Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand’ (op 3 september 2013 aangevraagd door het lid Madlener (PVV)
68
E-mailprocedure: verzoek lid Ulenbelt om algemeen overleg in week van 5 augustus over ontslagvergunning thuiszorgmedewerkers

Te behandelen:

69
E-mailprocedure: verzoek lid Ulenbelt om algemeen overleg met minister SZW en staatssecretaris VWS over ontslagen thuiszorgorganisatie Sensire

Te behandelen:

71
72
73
E-mailprocedure: verzoeken leden Krol en Omtzigt om reactie minister SZW op bericht dat Maatregel koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) wordt afgeschaft

Te behandelen: