Debat geweest
3 juli 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS op 3 juli 2013
Agenda procedurevergadering
Download Tweede Herziene agenda procedurevergadering VWS 3 juli 2013 - ivm toevoeging agendapunten

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Begrotingsbehandeling 2014

Details

De plenaire VWS-begrotingsbehandeling zal in week 44 (29-30-31 oktober 2013) plaatsvinden. Inbreng t.b.v. het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden is vastgesteld op 2 oktober 2013.

De volgende wetgevingsoverleggen zijn gereserveerd: 18 november (10.00-16.00 uur): onderdeel Sport van de begroting, 25 november (10.00-16.00 uur) onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ

3
Verzoek ZonMw om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4
Commissielid Lea Bouwmeester is op 20 juni 2013 bevallen van dochter Maite Laura Helena. Namens de commissie zal een passend presentje worden aangeboden.
5
EU-Stafnotitie - Follow-up en verslag werkbezoek delegatie commissie VWS aan Brussel (26 en 27 mei)

Details

Naar aanleiding van het werkbezoek aan Brussel zouden twee follow-up acties kunnen worden ondernomen.

22
Vierde nota van wijziging - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32402)

Te behandelen:

26
Brief houdende intrekking van het Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (33 127)

Te behandelen:

27
Schriftelijke beantwoording op wetstechnische en feitelijke vragen en een reactie op de amendementen inzake de behandeling wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32402)

Te behandelen:

29
37
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 33640-XVI)

Te behandelen:

38
Naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in verband met de lopende overeenkomst tussen de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) en Computer Sciences Corporation (CSC)

Te behandelen:

40
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Te behandelen:

41
Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen

Te behandelen:

46
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidsbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen (Kamerstuk 32393, nr. 27)

Te behandelen:

47
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen (Kamerstuk 30388, nr. 53)

Te behandelen:

51
Beantwoording vragen commissie over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage (Kamerstuk 29689, nr. 447) en over de Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014 (2013Z12289)

Te behandelen:

55
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 (Kamerstuk 32620, nr. 83)

Te behandelen:

60
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Te behandelen:

61
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Te behandelen:

69
33362 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Te behandelen:

71
Vastgestelde data procedurevergaderingen tot het Kerstreces

Details

• Woensdag 11 september 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 25 september 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 2 oktober 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 16 oktober 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 30 oktober 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 13 november 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 27 november 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 11 december 2013 van 13.30-14.45 uur
• Woensdag 18 december 2013 van 13.30-14.45 uur
 

72
Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR
73
Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS inzake uitzending Nieuwsuur over de voornemens van de gemeente Deventer ten aanzien van de inzet van werklozen in de thuiszorg

Te behandelen: