Debat geweest
22 mei 2012 | 17:00 - 18:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Deze vergadering gaat over de zogenoemde groslijst van bij de commissie Financiën aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden). Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën - 22 mei 2012
Agenda procedurevergadering
Download Derde herziene agenda extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 22 mei 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Uitstel besluitvorming controversieel verklaren

Details

Op voorstel van de heer Plasterk (PvdA) wordt besloten de extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie uit te stellen tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord.

Tevens wordt besloten dat de plenaire behandeling van de ESM-wetsvoorstellen (zie agendapunt 4) deze week doorgang kan vinden.

Tenslotte wordt besloten dat de inbreng voor het verslag van het fiscaal wetgevingspakket (zie de agendapunten 11 en 20) op donderdag 24 mei 2012 ongewijzigd blijft en dat het werkbezoek aan de Nederlandsche Bank op vrijdag 25 mei 2012 (zie agendapunt 19) doorgang vindt.

2
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

Te behandelen:

7
Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Te behandelen:

8
Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Te behandelen:

13
Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Te behandelen:

15
EFSF/ESM

Te behandelen:

17
Overig

Te behandelen:

18
IV. Geplande plenaire debatten (betreft niet VAO, VSO, 30-ledendebat of interpellatiedebat)

Details

 1. debat over de drie ESM-wetsvoorstellen (22/23 mei 2012)
 2. voortzetting van het debat over wetsvoorstel 32014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
  (brief gevraagd; vermoedelijk geen vervolg plenaire behandeling maar direct stemmen)
 3. debat over het rapport van de commissie-De Wit (debat met de commissie) (half juni 2012)
 4. debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)
19
V. Geplande commissie-overleggen

Details

Algemeen overleg 

 1. 14-06-2012 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad
 2. 27-06-2012 10.00 - 12.30 (Verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst


Werkbezoek

 1. 25-05-2012 14.30 - 17.30 Besloten werkbezoek aan de Nederlandsche Bank (DNB)
 2. 03-12-2012 10.00 - 13.00 Besloten werkbezoek aan de Nederlandsche Bank (DNB


Wetgevingsoverleg

 1. 18-06-2012 12.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Pakket Fiscale verzamelwet 2012
 2. 03-09-2012 11.00 - 16.15 Wetgevingsoverleg Derde FM-pakket
 3. 29-10-2012 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 c.a.
 4. 05-11-2012 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 c.a.


Technische briefing

 1. 26-09-2012 10.00 - 11.30 Besloten technische briefing Belastingplan 2013 c.a.
20
VI. Overige geplande commissie-activiteiten

Details

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 1. 24-05-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Fiscale verzamelwet 2012
 2. 24-05-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse
 3. 24-05-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen
 4. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel implementatie van de AIFM-richtlijn
 5. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel
 6. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
 7. 14-06-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingswet financiële markten 2013
 8. 11-10-2012 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Belastingplan 2013 c.a.