Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 oktober 2012
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 oktober 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Te behandelen:

6
Aanbieding jaarverslag Kiesraad 2011
16
Afschrift brief de Nationale ombudsman aan ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel m.b.t. afsluiting vervolgonderzoek Inburgering in het buitenland
20
Toezegging gedaan in het AO van 19 jan. 2012 inzake de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft

Te behandelen:

24
Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken

Te behandelen:

31
Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Te behandelen:

43
Parlementaire enquête woningcorporaties
45
46
Aanbieding van het rapport Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Te behandelen:

57
Aanbieding van de analyses van het Centraal Planbureau en De Nederlandse Bank van de hervorming van de woningmarkt die is opgenomen in het Begrotingsakkoord 2013

Te behandelen:

66
Planning plenair debat over kabinetsreacties op jaarverslagen Nationale ombudsman over 2010 en 2011

Details

De commissie wenst de plenaire behandeling van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman over de jaren 2010 en 2011 op korte termijn te laten plaatsvinden.