Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

4 oktober 2012
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.J.M. Litjens (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.G. Schouw (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding overzicht van de voorgenomen publiekscampagnes van de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding jaarverslag Kiesraad 2011

 7. 7

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op twee moties inzake social return bij het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken totstandkoming inspraakverordening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief de Nationale ombudsman aan ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel m.b.t. afsluiting vervolgonderzoek Inburgering in het buitenland

 17. 17

  Aanbieding onderzoek Bonus-malus nav Motie Heijnen (Kamerstuk 33 000 VII, nr. 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding afschrift bezwaarschrift van mevrouw B.-A. aan gemeente Amersfoort betreffende besluit om gegevens over nationaliteit niet uit de GBA te verwijderen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan in het AO van 19 jan. 2012 inzake de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de moties Van Gent en Heijnen inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (32 550, nrs. 38 en 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsstandpunt evaluatie Single information Single audit (SiSa)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reflectie over benoemingen van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken n.a.v. het Toezichtsrapport nr. 33 van de CTIVD inzake de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Halfjaarlijkse rapportage College financieel toezicht Bonaire Sint Eustatius en Saba over januari-juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nieuw model stembiljet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Extra aanwijzingen gemeenten voor controles stempassen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rfv-rapport Verdelen, vertrouwen, verantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Mededeling dat de plaats van de indiener Azough zal worden ingenomen door het lid Van Tongeren en van de indiener Timmer wordt ingenomen door Heijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen - COM(2012)499

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: mededeling ultraperifere regio's van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kantorenlocatiebeleid: stand van zaken Emmen en Venlo

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Parlementaire enquête woningcorporaties

 44. 44

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Advies Cbp inzake het Voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33330)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding van het rapport Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Revolverende Fondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Resultaten Actieprogramma Leegstand Kantoren

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Lijst van vragen en antwoorden over het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2012, 205).

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Evaluatie en wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Actieplan ouderenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitstel beantwoording vragen Monasch over het rapport van het EIB over de situatie in de bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Reactie op een brief met het verzoek om aandacht voor situatie met Rabobank en verstrekking verhuurvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (Kamerstuk 27926, nr. 188)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Bericht omtrent de uitvoering van motie Paulus Jansen c.s. (32730 nr. 12) over de rechtsbescherming van woonbootbewoners

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding van de analyses van het Centraal Planbureau en De Nederlandse Bank van de hervorming van de woningmarkt die is opgenomen in het Begrotingsakkoord 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rapporten “Woonwagenbewoners in Nederland 2011” en "Vrijplaatsen op woonwagenlocaties"

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Experiment in Amsterdam met betrekking tot flexibel huren

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie van de minister n.a.v. de berichten rondom de vastgoedtransacties van de woningstichting Vitaal Wonen (277 woningen) te Limbricht (gemeente Sittard-Geleen).

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aanbieding Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  CFV-rapportage inzake liquiditeitsrisico’s woningcorporaties vanwege derivatenbezit

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Brief van het lid Van Ojik inzake het bericht: 'Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Planning plenair debat over kabinetsreacties op jaarverslagen Nationale ombudsman over 2010 en 2011

  De commissie wenst de plenaire behandeling van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman over de jaren 2010 en 2011 op korte termijn te laten plaatsvinden.

 67. 67

  Aanbieding onderzoek "Het versterken van de informatiepositie van de burger: verkenning naar nieuwe (verplichte) functionaliteiten van MijnOverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op een artikel in Elsevier over de reisbewegingen van bestuurders en ambtenaren naar Brazilië, Rusland, India en China in de periode 1 januari 2004 – 30 september 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanbieding uitgave symposium 10 jaar dualisering

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Onderzoek ‘koopstarters op de woningmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Onderzoek Constructieve veiligheid metselwerk gevels en Brandveiligheid woningscheidende constructies

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Lijst van controversiële onderwerpen (inzake Binnenlandse Zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek om reactie van minister BZK over reparatiebesluit Bouwbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek om reactie minister BZK over opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data