Procedurevergadering : Procedurevergadering !!! LET OP !!! Afwijkende begin- en eindtijd

De vergadering is geweest

21 december 2011
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.E. Smeets (PvdA)
 • W.R. Dille (PVV)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • A. Mulder (VVD)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • T. Venrooy-van Ark (VVD)
 • P.A. Dijkstra (D66)
 • E. van der Veen (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De voorzitter maakt melding van de laatste procedurevergadering van Aesha Khan (commissieassistent) en dankt haar voor de ondersteuning van de commissie VWS

 3. 3

  EU-Voorstel Besluit Grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid COM (2011) 866 (Engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Derde nota van wijziging Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie SCP-rapport "De sociale staat van Nederland 2011"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie n.a.v. het WGO sport van 28 november 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen en antwoorden over nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars (29689, nr. 360)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nieuwe verdeling tariefmaatregel huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek KNMP naar chronisch gebruik Tryptizol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvullende vragen Commissie evaluatie risicoverevening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten Inspectieonderzoek naar de preventie van separeren 2008 - 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie-Mulder (33000-XVI-39) inzake het elektronische patiëntendossier

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het Evaluatierapport bijdrageregeling zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ingevolge artikel 122a van de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aantal werknemers met zorgachtergrond bij NMa en NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van de brieven aan de ZN, NVZ, NFU en Nefarma over de voorwaardelijke pakkettoelating van specialistische geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg over de brief van 23 september 2011 inzake standpunt exclusies-PGD bij ziekte van Huntington

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg inzake aanbieding jaarverslag Preïmplementatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010

  Procedurele brief

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie Leijten en Voortman (kamerstuk 29 538, nr. 119) over tegengaan loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen van de commissie (VSO) inzake het overlijden psychiatrisch patiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Subsidieplafond pgb-regeling 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van en reactie op het rapport ‘Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015 ‘Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg II’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inhoudelijke beoordeling groeihormoonbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet (Kamerstuk 33 044, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapportage Perinatale Audit Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezending IGZ-jaarraportage 2010 Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van VWS voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken met betrekking tot de overheveling van de TNF-alfaremmers naar de ziekenhuisbekostiging per 1 januari 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Nahangprocedure o.g.v artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek Van der Veen over de ontstane situatie op de intensive care van het VU Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Stand van zakenbrief over de Stichting Zonnehuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  ADL-assistentie en pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om algemeen overleg over het Inspectierapport over de kwaliteit van de zorg in instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek aan ministerie van VWS aan te geven wat zij op en voor BES-eilanden doen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om algemeen overleg Dwang en drang (begin 2012/3 uur)

  Te behandelen:

  Loading data