Debat geweest
11 november 2010 | 11:00 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie BiZa

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie BiZa "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene convocatie: Agenda procedurevergadering BiZa nu op 11 november 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BiZa d.d. 11 november 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

4
Toezegging tijdens het debat over de Regeringsverklaring over de lijst met hervormingen en stelselaanpassingen waartoe de ministerraad heeft besloten

Te behandelen:

12
Ongeplande activiteiten BZK: AO Herinrichting van het verkiezingsproces

Te behandelen:

14
Ongeplande activiteiten BZK: AO Vernieuwing Rijksdienst

Te behandelen:

17
Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met Voorzitter van de Kamer over het Huis voor Democratie en rechtsstaat

Te behandelen:

18
Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met de Kiesraad

Details

Aanhouden tot de procedurevergadering van 18 november 2010.

20
Ongeplande activiteiten BZK: AO Actieplan Polarisatie en Radicalisering

Te behandelen:

23
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

Te behandelen:

24
Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

Te behandelen:

26
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

27
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

32
Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Te behandelen:

51
Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren

Te behandelen:

67
Ongeplande activiteit WWI: werkbezoek bevolkingskrimp aan Zeeland
71
Procedurevergadering commissie BiZa

Details

Begrotingsbehandeling BiZa (BZK en WWI)

Besluit: De eerder door de commissies BZK en WWI genomen besluiten over de begrotingsbehandeling handhaven. Dit leidt tot de volgende begrotingsbehandeling:

  1. Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur en Gemeente- en Provinciefonds 2010 vindt plaats op maandag 15 november 2010 van 17.00-20.00 uur.
  2. Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Overheidspersoneel 2011 vindt plaats op maandag 15 november 2010 van 20.00-23.00 uur.
  3. Plenaire behandeling van begroting Algemene Zaken (incl. begroting van de Koning) vindt plaats in week 46 (16-18 november).
  4. Plenaire behandeling van de begrotingen van BZK en WWI vindt plaats in week 48 (30 november-2 december).
    Er  wordt met 2 sprekerslijsten gewerkt, één lijst voor de woordvoerders BZK en één voor de woordvoerders WWI, voor zowel de eerste als tweede termijn van de Kamer.
  5. Plenaire behandeling van begroting Hoge Colleges van Staat/Kabinetten van de Gouverneurs/Staten-Generaal vindt plaats in de week 48 (30 november-2 december).
     
72
Verzoek van Ambassade van Zuid-Afrika, namens delegatie Eastern Cape Provincial Legislature, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 november 2010
73
Verzoek van Ambassade van Australië om informatie t.b.v. de organisatie van het bezoek van de voorzitter Australische huis van afgevaardigden aan Nederland
75
EU-stafnotitie BIZA - Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011
76
Data geplande procedurevergaderingen BiZa 2010

Details

De procedurevergaderingen van de cie. BiZa vinden plaats op donderdag om 10.3 uur. De komende vergaderingen vinden plaats op:
18 november, 2 december, 16 december 2010