Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 september 2010
9:30 - 10:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. van Miltenburg (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • M. Peters (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • H. Brinkman (PVV)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • W. Hachchi (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een onafhankelijke klachtencommissie voor veteranen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken inzake vier projecten op het gebied van luchttransport en Chinook

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aangekondigde bezuinigingen bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vertaling Noors rapport en validatie rapport F-35 geluidsbelasting (Aangehouden tijdens procedurevergadering van 16 september j.l.)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake termijn resultaten validatie F-35 geluidscontouren.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Certificering F-35 programma door het Amerikaanse ministerie van Defensie (Aangehouden tijdens procedurevergadering van 16 september j.l.)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake certificering F-35 programma door het Amerikaanse ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (aangehouden tijdens proceduerevergadering van 16 september j.l.)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkoop van Patria-pantservoertuigen (aangehouden tijdens procdurevergadering van 16 september j.l.)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over vertrouwelijke inzage van het rapport commissie-Borghouts inzake de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag van de MIVD over het jaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie over de verkoop van twee Fokker 60 Utility vliegtuigen en een pakket reservedelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken brief Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming uitnodigen Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht voor een besloten gesprek over het jaarverslag van 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Namenlijst t.b.v. hoorzitting Omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie

 19. 19

  Rondetafelgesprek Geluid F-35

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst NLR-rapport en second opion RIVM
  Noot: Eerder dit jaar heeft de commissie besloten tot een rondetafelgesprek geluid F-35, z.s.m. na ontvangst (Regeringsreactie op) rapport validatie en NLR rapport inzake geluidshinder contouren F-35. 

 20. 20

  Aanwezigheid fractiemedewerker per aanwezige fractie tijdens procedurevergaderingen

  Besloten wordt  dat er één fractiemedewerker per aanwezige fractie tijdens procedurevergaderingen aanwezig mag zijn.

 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

  7 oktober 14.00 - 15.00 uur Gesprek Hogere Defensie Vorming (HDV)
  11 oktober kennismakingsbezoek Koninklijke Luchtmacht
  14 oktober 10.30 - 11.15 uur procedurevergadering
  15 t/m 25 oktober 2010 HERFSTRECES
  28 oktober 10.30 - 11.15 uur procedurevergadering
  11 november 10.30 - 11.15 uur procedurevergadering
  15 november 13.00-14.00 uur gesprek met Joint Tertiaire Vorming Onderofficieren (JVT)
  18 november 10.00-11.00 uur gesprek  Instituut Defensie Leergangen (IDL)
  25 november 10.30 - 11.15 uur procedurevergadering
  Week 6 december plenaire begrotingsbehandeling Defensie
  9 december 10.30 - 11.15 uur procedurevergadering:
  Indien noodzakelijk vervroegen naar 09.30 uur
  17 december t/m 10 januari 2011 KERSTRECES

 22. 22

  Eerstkomend buitenlands werkbezoek

  Besluit: Extra procedurevergadering dinsdag 5 oktober 2010 van 10.00 uur tot 10.30 uur

 23. 23

  Binnenlandse werkbezoeken

  -Werkbezoeken aan CDC en DMO: niet op korte termijn
  -Werkbezoek Calimiteiten Ziekenhuis Utrecht en het Revalidatiecentrum in Doorn: op korte termijn 

 24. 24

  Noot bij reeds controversieel verklaarde zaken

  Onderstaande lijst bevat stukken waarvan de Kamer in oude samenstelling heeft besloten dat de behandeling zal worden opgeschort in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet. De eerste versie van deze lijst is vastgesteld op 3 maart 2010, de laatste aanvulling geschiedde op 1 juli 2010 (zie Kamerstuk 32 333, nr. 58).
  De Kamer in nieuwe samenstelling heeft nu per commissie de gelegenheid een eigen oordeel over deze stukken te geven. Als voorstel is bij elk onderwerp vermeld: ter bespreking. De commissie kan daarop besluiten: controversiële status behouden danwel afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen. De stukken waaromtrent het eerste besluit wordt genomen, zullen op een lijst worden geplaatst waarover de Kamer in plenum beslist. De stukken waaromtrent het tweede besluit wordt genomen komen op de volgende procedurevergadering terug zodat de commissie een besluit kan nemen over het verdere behandeltraject dat zij wenselijk acht.
  De commissie beslissen met gewone meerderheid over de zaken die zij niet met het demissionaire kabinet willen afhandelen. Deze zaken worden op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst waarover in laatste instantie de Kamer beslist.

  Ter toelichting: Het is gebruikelijk dat na verkiezingen ook de nieuwe Kamer zich buigt over de lijst van aanhangige stukken. Weliswaar heeft de oude Kamer dat eveneens gedaan, direct na het besluit om verkiezingen te houden, maar de nieuw gekozen Kamer is niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.

   

 25. 25

  Beantwoording vragen commissie DEF over de vertraging van het project ‘Tactical Indoor Simulation’ (TACTIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op GAO-rapport Joint Strike Fighter maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport “Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; Stand van zaken augustus 2009” van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanvullende informatie werkbezoek Israël

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van de commissies voor Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven m.b.t. de correspondentie met Gripen International AB

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geluidsopnames JSF - F-15 - F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst van vragen en antwoorden over de Geluidscontouren F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op rapport van het CBO over de toekomstige samenstelling van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten en over het rapport van het CSBA over het begrotingsvoorstel van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor begrotingsjaar 2010.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst van vragen en antwoorden inzake budget vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Arbitrage inzake de JSF businesscase

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verloop Arbitrage JSF businesscase

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek van de commissie voor Defensie over de stand van zaken van de bestellingen van JSF-partnerlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Einde Arbitrage JSF Businesscase

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  JSF Afdrachtpercentage

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Informatie over eventuele deadline voor de ondertekening van het contract voor de aanschaf van het tweede JSF-testtoestel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Informatie over de geluidsbelasting van de JSF

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het NRC-artikel “Guardian: VK halveert bestelling JSF-gevechtsvliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Amerikaanse besluitvorming over de tweede motor voor de F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op presentatie ‘Joint Programs TOC Affordability, Cost Department, Naval Air Systems’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Herstructurering F-35-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vragen commissie DEF inzake de geluidsbelasting van de JSF

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de brief van dhr V. en dhr V. inzake de beantwoording van vragen over de geluidsbelasting van de JSF

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanvullende informatie herstructurering F-35-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brief JSF Program Office over geluidsinformatie JSF

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitstel beantwoording vragen inzake JSF business case en het afdrachtpercentage

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Behoeftestelling vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Correctie op de Memorie van Toelichting m.b.t. het project Vervanging F-16 in de defensiebegroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Vervolgstappen dossier vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding rapport Monitoring verwerving Joint Strike Figther, stand van zaken augustus 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Rapport Government Accountability Office over JSF-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over het rapport Government Accountability Office over JSF-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; stand van zaken augustus 2009

  Te behandelen:

  Loading data