Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het tekort aan forensisch artsen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het tekort aan forensisch artsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3157 Vragen van het lid Mutluer (PvdA) voor de Minister van Justitie en Veiligheid over het

2022D25439

Brieven regering

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan. 36 088 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) Nr. 23 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2022 In deze brief vindt

2022D26031

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over de bouw van het Datacentrum Zeewolde

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over de bouw van het Datacentrum Zeewolde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3156 Vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) aan de Ministers voor Volkshuisvesting en

2022D25407

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Agnes Mulder, Piri, Kuzu, Teunissen, Stoffer, Jasper van Dijk, Van der Lee, Brekelmans en Dassen over het gebrek aan humanitaire toegang in de Tigray-regio in Ethiopië

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Agnes Mulder, Piri, Kuzu, Teunissen, Stoffer, Jasper van Dijk, Van der Lee, Brekelmans en Dassen over het gebrek aan humanitaire toegang in de Tigray-regio in Ethiopië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de

2022D25420

Overige Kamerstukken

Audify audiojaarrapport 2021

Audify audiojaarrapport 2021.

2022D32304

Brieven regering

Kabinetsreactie AIV advies Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

Kabinetsreactie AIV advies Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. 35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 Nr. 68 Brief van de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de

2022D30093

Brieven regering

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 566 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Bij brief van 1 augustus 2022 heb ik de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitspraak van

2022D32303

Moties

Motie van het lid Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie

Motie van het lid Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KUIK Voorgesteld 2 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2020D49542

Kamerleden

Toespraken

Toespraken. Toespraken. Toespraken. Een overzicht van de toespraken van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Toespraken van Voorzitter Vera Bergkamp • 7 juli 2022 - Bij het begin van het zomerreces  • 27 juni 2022: Bij de in ontvangstname van de ROB-bundel 'Wetenschap en overheidsbeleid'  • 23 juni 2022: Tijdens de Dag van de

Brieven regering

Financiering regionale netwerkbedrijven

Financiering regionale netwerkbedrijven. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 1086 Brief van de ministers voor Klimaat en Energie en van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Wij informeren u graag over de stand van zaken en het beoogde

2022D31055

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid. 20220630CD Vreemdelingen- en asielbeleid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

2022D30896

Overige Kamerstukken

Onderzochte oplossingsrichtingen

Onderzochte oplossingsrichtingen.

2022D31056

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 11 augustus 2022 Onderwerp

2022D32407

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Brieven regering

Onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector

Onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 32 Brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2022 In navolging van de brief aan de

2022D28614

Naar boven