Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Commissievergaderingen

Procedurevergadering

Wttewaall van Stoetwegenzaal

Tijd: 13:30 - 14:15 uur

Commissievergaderingen

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Wttewaall van Stoetwegenzaal

Tijd: 12:30 - 13:15 uur

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief bij de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Aanbiedingsbrief bij de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023.

2023D03114

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Beslisnota inzake Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023.

2023D03113

Overige Kamerstukken

Beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023.

2023D03115

Brieven regering

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023 Datum 27 januari 2023 Betreft Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer

2023D03112

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35)

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35).

2023D03109

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust

Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust. Kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust Datum 27 januari 2023 Betreft Kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2023-0000050532 Uw kenmerk

2023D03110

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35)

Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35). Beantwoording motie Bisschop (SGP) inzake ruimhartiger vergoeding Staten- en algemeen bestuursleden waterschappen Datum 27 januari 2023 Betreft Beantwoording motie

2023D03108

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust

Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust.

2023D03111

Overige Kamerstukken

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van houdende voorschriften tot het aanhouden van bufferstroken in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2022, L 277) (Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025)

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van houdende voorschriften tot het aanhouden van bufferstroken in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de

2023D03103

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst Financiën - 26 januari 2023 (PDF)

Besluitenlijst Financiën - 26 januari 2023. Den Haag, 27 januari 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 35 EU i.v.m. agendapunt 6, 15, 38, 40, 42, 43 EZK i.v.m. agendapunt 14 I&W i.v.m. agendapunt 18 J&V i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt 35, 43 VWS i.v.m. agendapunt 35 Document:

2023D03107

Commissievergaderingen

Financiën

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek

Den Haag

(verplaatst)

Tijd: 12:30 - 18:00 uur

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16).

2023D03098

Brieven regering

Stand van zaken pachtbeleid

Stand van zaken pachtbeleid. Stand De pacht van landbouwgrond is een belangrijk instrument waarmee de pachter in staat wordt gesteld om over grond te beschikken zonder grond te moeten aankopen. Hiermee speelt pacht een belangrijke rol in de financiering en beschikbaarheid van landbouwgrond in Nederland, en daarmee ook in het perspectief van veel

2023D03099

Naar boven