sorteer op:

Kamervragen (40)

 • Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht 'Aantal ZZP’ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA'

  ...in de derde rapportage over de Wet DBA, streef ik ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te kunnen passen. 1) http ://pierrespaninks.nl/blog/aantal-zzpers-dat-opdrachten-misloopt-verdrievoudigd/ 2) https ://www.rtlz.nl/algemeenlpolitiek!drie-keer-zoveel-zzpers-zonder-werk-door-wet-dba Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 63. www.belastingdienst.nl/dba . Modelovereenkomst aanpassen ...

  Kamervragen

  22-05-2017

 • Het bericht ‘Aantal ZZP’ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA’

  ...het onderzoek naar de oorzaken van de ontstane onrust onder zelfstandigen en opdrachtgevers 4 Wat zijn de onderzoeksvragen van dit onderzoek 5 Worden in dit onderzoek ook de effecten van het opschorten van de handhaving meegenomen 6 Wanneer wordt dit onderzoek afgerond Stuurt u de resultaten naar de Kamer 7 Deelt u het oordeel dat het opschorten van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot 1 januari 2018 onvoldoende zorgen heeft weggenomen bij opdrachtgevers om weer opdrachten te geven aan zzp'ers Zo niet, welke ontwikkelingen geven u reden om aan te nemen dat het opschorten van de handhaving wel heeft geholpen om de zorgen van opdrachtgevers weg te nemen 8 Ziet u redenen om de opschorting van de handhaving...

  Kamervragen

  20-04-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Mei Li Vos en Kerstens over het bericht 'DHL: overheid dwingt ons tot aannemen zelfstandige bezorgers'

  ...is van echte zelfstandigheid en er dus feitelijk buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, is er (ongeacht de sector) geen aanleiding om die zelfstandigheid als ongewenst aan te merken. Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven, dienen keuzes gebaseerd te worden op gezamenlijke wensen van werkenden en werk- en opdrachtgevers in plaats van verschillen tussen de instituties. De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018, tenzij sprake is van kwaadwillenden. In de tussentijd wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een herijking van de criteria die gelden voor het aannemen van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Verder wijs ik in dit verband op de invoering van het LIV waar ik bij het antwoord...

  Kamervragen

  08-02-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Mei Li Vos en Leenders over de berichten ‘O’Leary: Ryanair-vliegtickets worden gratis’ en ‘Zwijg of je vliegt eruit’

  ...Vraag 10 Bent u bekend met invallen van de Noorse en Duitse belastingdienst bij enkele vestigingen van Ryanair om schijnconstructies aan te pakken Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om dergelijke stappen ook in Nederland te zetten Zo nee, waarom niet Vraag 11 Is de constructie die Ryanair gebruikt voor zijn piloten een schijnconstructie Zo ja, is Ryanair te typeren als een kwaadwillende opdrachtgever en zal de constructie worden aangepakt in het kader van de handhaving van Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) Zo nee, waarom is het geen schijnconstructie Antwoord 10 en 11 Artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen belet het de Belastingdienst om uitspraken te doen over individuele belastingplichtigen....

  Kamervragen

  07-02-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Mei Li Vos over het bericht dat de Telegraaf Media Groep (TMG) na invoering van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid en risico’s van de opdrachtgever afwentelt op de zzp’er

  ...  1) https://www.villamedia.nl/artikel/tmg-wil-schade-schijnzelfstandigheid-op-freelancer-verhalen 1 Overeenkomstig het antwoord op Kamervragen 2016Z14634 van het lid Mei Li Vos (PvdA) over het bericht dat de Persgroep na invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers. ...

  Kamervragen

  24-01-2017

 • Het bericht “DHL: overheid dwingt ons tot aannemen zelfstandige bezorgers”

  ...te worden gedwongen om meer met flexkrachten te werken, terwijl DHL dat eigenlijk niet wil Welke maatregelen zijn er genomen om de prikkel tussen enerzijds vaste werknemers en anderzijds flexkrachten en zzp’ers kleiner te maken, en welke maatregelen zullen nog worden genomen 4 Hoe wordt voorkomen dat het uitstel van de handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) ertoe leidt dat de prikkel om met zelfstandigen te werken wordt vergroot in sectoren waarin dat ongewenst is, zoals de postsector 5 Wat gaat u doen tegen schijnzelfstandigheid in de postsector Wat gaat u doen om goedwillende werkgevers zoals DHL te beschermen tegen werkgevers die oneerlijke concurrentie bedrijven door te werken met fiscale constructies...

  Kamervragen

  09-01-2017

 • Het bericht dat de Telegraaf Media Groep (TMG) na invoering van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid en risico’s van de opdrachtgever afwentelt op de zzp’er.

  ...maand na plaatsing dienen te factureren, en dat wanneer een freelancer zijn factuur niet binnen drie kalendermaanden na plaatsing stuurt het recht op betaling vervalt 6 Wat vindt u van de ontwikkeling dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheden en risico’s binnen de Wet DBA via de modelovereenkomst of algemene voorwaarden afwentelen op de zzp’ers Is dit de bedoeling van de Wet DBA Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 1) https://www.villamedia.nl/artikel/tmg-wil-schade-schijnzelfstandigheid-op-freelancer-verhalen ...

  Kamervragen

  30-12-2016

 • Antwoord op vragen van het lid Klein over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) en de positie van zzp’ers

  ...Zie ook het antwoord op vraag 10 van de vragen van de leden Omtzigt en Van Weyenberg aan de staatssecretaris van Financiën over de voortdurende totale onzekerheid over het uitstel van handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ingezonden 5 december 2016) (2016Z23046). http://eur-lex.europa.eu/leqal-content/NL/TXT/PDF/uri=CELEX:12016P/TXT&from =NL http://www.minbuza.nl/ecer/eu-es5entieel/handvest-qrondrechten/vri1heden-art.-5-t-m- 19/vriiheid-van-ondernemerschap-artikel-16.html Kamerstukken II 2015/16, 34 036, nr. 56. ...

  Kamervragen

  22-12-2016

 • Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over de voortdurende totale onzekerheid over het uitstel van handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  ...gedoogd zullen worden tot 1 januari 2018 ten einde ten minste een minimale rechtszekerheid te bieden Antwoord vraag 11 In het Handboek Loonheffingen, zie het antwoord op vraag 10 wordt op die situaties ingegaan. 12. Hoe beoordeelt u het feit dat ZZP’ers nu op vrij grote schaal richting payroll, kunstmatige BV’s gedwongen worden Was dat de bedoeling van de DBA Antwoord vraag 12 De Wet DBA dwingt geen enkele partij in een bepaalde richting. Partijen bepalen zelf op welke wijze zij hun arbeidsrelatie inrichten en onder welke voorwaarden. Partijen kunnen dezelfde zekerheid vooraf krijgen, zonder gebruik te maken van een intermediair of een eigen BV. 13. Kunt u deze vragen voor het plenaire debat over de DBA beantwoorden ​ Antwoord vraag...

  Kamervragen

  09-12-2016

 • De voortdurende totale onzekerheid over het uitstel van handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  ...bieden 12 Hoe beoordeelt u het feit dat zzp’ers nu op vrij grote schaal richting payroll en kunstmatige BV’s gedwongen worden Was dat de bedoeling van de Wet DBA 13 Kunt u deze vragen vóór het voorziene plenaire debat over de Wet DBA in de Kamer beantwoorden ​ 1) Zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/bang-voor-boetes-of-naheffingen-niet-nodig 2) Vertegenwoordiger van de Belastingdienst bij het rondetafelgesprek over de Wet DBA in de Tweede Kamer. ...

  Kamervragen

  05-12-2016

 • Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over het VVD-filmpje over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

  ...Op de communicatie richting opdrachtnemers en opdrachtgevers ben ik ingegaan in het antwoord op vragen 2 en 3. Vraag 13. Bent u in staat om voor het plenaire debat over de problemen met de DBA te komen met een brief met kabinetsvoorstellen om de arbeidswetgeving te veranderen en actief richting opdrachtgevers te gaan communiceren Antwoord 13 Het kabinet maakt haast met het onderzoek naar de herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” om deze meer in lijn te brengen met het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding en hoopt tijdig voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen. In het antwoord op vraag 3 ben ik ingegaan op het communicatietraject dat ik voor ogen heb en deels al in gang heb...

  Kamervragen

  01-12-2016

 • Antwoord op vragen van het lid Klein over bijlage 4 bij de Tweede voortgangsrapportage Wet DBA

  ...Ter attendering op deze informatie en de voortgangsrapportage zijn diverse nieuwsberichten gepubliceerd: Nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst op de pagina voor ondernemers Nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst op de pagina voor fiscaal intermediair Nieuwsbericht op het Forum Fiscaal Dienstverleners Nieuwsbericht op het Forum Salaris Nieuwsbericht op de corporatewebsite van de Belastingdienst Daarnaast zijn er diverse twitterberichten verstuurd zowel vanuit het Ministerie van Financiën als vanuit de Belastingdienst. Ook in de komende periode zullen alle communicatiemogelijkheden worden benut. Via een brief zal ik de belangenorganisaties en de brancheorganisaties en via hen ook zoveel mogelijk de opdrachtgevers benaderen....

  Kamervragen

  30-11-2016

 • Het VVD-filmpje over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

  ...Herinnert u zich nog dat u in het plenaire debat over de problemen met de Wet DBA de motie om opdrachtgevers die niet ter kwader trouw zijn te vrijwaren van naheffing ontraadde Kunt u aangeven wat u tot een ander inzicht heeft gebracht 12 Kunt u - in het verlengde van het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer - aangeven hoe u het begrip kwaadwillenden gaat operationaliseren en hoe u alle goedwillende opdrachtgevers gaat benaderen, en hoe u actief richting opdrachtgevers gaat communiceren opdat zij weer opdrachten aan zelfstandigen gaan durven geven 13 Bent u in staat om vóór het plenaire debat over de problemen met de DBA te komen met een brief met kabinetsvoorstellen om de arbeidswetgeving te veranderen en...

  Kamervragen

  25-11-2016

 • Bijlage 4 bij de Tweede voortgangsrapportage Wet DBA

  ... 2016Z21820 Vragen van het lid Klein (Klein) aan de staatsecretaris van Financiën over bijlage 4 bij de Tweede voortgangsrapportage Wet DBA (ingezonden 22 november 2016) 1 In bijlage 4 van uw schrijven van 18 november 2016 geeft u een definitie van kwaadwillenden; klopt het dat de Belastingdienst wel gaat handhaven, naheffen en boetes uit kan delen bij kwaadwillenden 1) 2 Hoeveel personeel was ingepland voor handhaving van de Wet DBA per 1 mei 2017, en met hoeveel personeel gaat de Belastingdienst de handhaving bij kwaadwillenden effectueren 3 Zijn aan deze nieuwe inzichten kosten verbonden bij de Belastingdienst, doordat bijvoorbeeld personeel is aangenomen wat vooralsnog niet aan het werk kan 4 U geeft aan “Kwaadwillend is de opdrachtgever...

  Kamervragen

  22-11-2016

 • De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) en de positie van zzp’ers

  ...10 Bent u bekend met artikel 16 uit dit handvest, te weten de vrijheid van ondernemerschap 5): ‘de vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken’ 11 Bent u van mening dat dit grondrecht, ‘de vrijheid van ondernemerschap’, rechters een geheel nieuw kader geeft om te beoordelen of het inderdaad redelijk is dat ondernemerschap wordt beperkt door regelgeving 12 Is bij de realisatie van de Wet DBA rekening gehouden met dit artikel 16 over de vrijheid van ondernemerschap overeenkomstig het recht van EU Zo ja, op welke wijze is daar rekening mee gehouden en hoe verliep dat proces Zo nee, hoe kan de Wet DBA dan wel voorzien in de vrijheid van ondernemerschap, zoals...

  Kamervragen

  04-11-2016

123volgende 15 resultaten

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kamerstukken

Kamerstukken (40)

 • Kamervragen (40)Verwijder filter keuze

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot