Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (3.430)

U zoekt op ‘energieakkoord’

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

2.368 2.187 2.187 Green Deals 500 500 500 Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) 75.963 100.298 100.298 Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) 7.075 2.475 2.475 Projecten Klimaat en Energieakkoord 3.981 2.231 2.231 SDE 687.400 598.000 598.000 SDE+ 2.585.508 2.651.783 2.651.783 SDE++ 76.855 662.359 662.359 Aardwarmte 17.500 17.500

2022D30531

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

50 gegaan. Dat gaat alleen maar erger worden, omdat we ervoor kiezen om het hele land vol te zetten met windmolens, zonnepanelen en allemaal meme-energie, in plaats van normale dingen, zoals kolencentrales. Ik wil eigenlijk een stukje bezinning. Dit hebben we wel met z'n allen zelf veroorzaakt sinds het energieakkoord uit 2013. Er wordt alsmaar gekozen

2022D25509

Brieven regering

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid

gaat nader in op de doelen, de beleidskeuzes en -maatregelen en de wijze waarop we daarop blijvend gaan monitoren. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge Sociaal Economische Raad (2013), Energieakkoord voor duurzame groei, Den Haag: SER, bijlage bij Kamerstuk 30 196, nr. 202 Besparing van finaal energiegebruik in de

2022D27449

Overige Kamerstukken

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-231)

Daarnaast wordt gewerkt met een collectief emissieplafond en (de dreiging van) een emissiegrenswaarde (norm) voor individuele werkgevers als de emissies niet onder het plafond blijven. Met dit pakket aan maatregelen is er geen sprake van het “ontzien van bedrijven”. De leden van de GroenLinks-fractie stellen vast dat in 2013 het Energieakkoord werd

2022D26493

Brieven regering

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030. het net op zee voor de windparken in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid en noord) die in de periode tot en met 2023 worden aangelegd (en deels al in gebruik zijn) voor de afspraken uit het Energieakkoord (2013). Het net op zee voor de overige windparken wordt, overeenkomstig de afspraak

2022D26128

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

de HER+ en de ISDE, alsmede voor de uitvoeringskosten van deze duurzame energietransitieregelingen. Deze beschikbare middelen zijn gebaseerd op: De bij het Energieakkoord gemaakte raming van de benodigde kasmiddelen voor de doelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023; De middelen die in het kader van het Klimaatakkoord meerjarig zijn

2022D23661

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

2.368 2.368 ‒ 181 2.187 Green Deals 500 500 500 Demonstratieregeling Klimaat- en Energieinnovatie (DEI+) 75.963 75.963 24.335 100.298 32.885 8.640 6.546 ‒ 13.547 Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) 7.075 7.075 ‒ 4.600 2.475 Projecten Klimaat en Energieakkoord 3.981 3.981 ‒ 1.750 2.231 5.700 5.700 5.700 SDE 687.400 687.400 ‒ 89.400 598.000

2022D20112

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

is voor 1975. Dit deel van de woningvoorraad biedt namelijk veel potentie voor het nemen van isolerende maatregelen. Op het instrument Bijdrage aan Agentschappen, RVO (uitvoering energieakkoord) is tevens € 1 mln. gerealloceerd voor de Ondersteuning Aanpak energiearmoede. 28 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 120 VII, nr. 2 Van de bovengenoemde

2022D20145

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-231)

waarom zij bedrijven die kortetermijneigenbelang belangrijker vinden nog jarenlang wil ontzien, ten koste van de voorlopers of de toekomst van ons allen? De leden van de GroenLinks-fractie stellen vast dat in 2013 het Energieakkoord werd getekend, met afspraken tussen overheid en de verschillende economische sectoren om het energieverbruik fors terug

2022D20890

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

voor het stimuleren van energiebesparing en reductie van CO-uitstoot in de gebouwde omgeving. De Minister van BZK geeft invulling aan deze verantwoordelijkheid door kaderstelling (wet- en regelgeving), het uitvoeren van de acties van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord waar het Rijk verantwoordelijk voor is, ondersteuning van innovatie (onder andere

2022D17604

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

beleid is geïntegreerd. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarop gefocust wordt zijn de klimaat- en energietransitie en de goede technische en veilige invulling van de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld. Op de korte termijn stuurt het kabinet op de energiedoelstellingen, zoals overeengekomen in het Energieakkoord: 16% duurzame

2022D17559

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 19:47 - 19:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Landbouw, klimaat en voedsel

Wordt dat natuur van waarde of gaan we nieuwe productiebossen aanplanten, die we na 40 jaar weer gaan vermalen tot wc-papier? Voorzitter, tot slot. Het eerste energieakkoord gaat over 2030 en het Klimaatakkoord stamt uit 2019, maar sindsdien is het netto slechter geworden en niet beter. Het is nu 2022. Het PBL stelt in de Klimaat- en Energieverkenning

2022D13184

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

0 0 0 0 Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 60.135 60.135 Hernieuwbare Energietransitie (HER+) 42.140 42.140 Energie-efficiëntie 2.368 2.368 Green Deals 500 500 Demonstratieregeling Klimaat- en Energieinnovatie (DEI+) 75.963 75.963 Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) 7.075 7.075 Projecten Klimaat en Energieakkoord 3.981

2022D17216

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:15 - 13:16 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Naar boven