Zoeken in kamerstukken

Zoekresultaten (1.437)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het Kremlin aan de Zuidas

komt die verantwoordelijk wordt voor het toezicht op onder meer de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctieregelgeving. Vraag 8 In het rapport-Blok staat: «Om de meldplicht [van o.a. de advocatuur] te creëren en deze te versterken

2022D31354

Overige Kamerstukken

Toelichting op de stand van zaken van het plan van aanpak verbeteren sociale en juridische positie sekswerkers

het gaat om het maken van een risico-inschatting van de klant, omdat het vaak lastig is herkomst van het vermogen en inkomen vast te stellen. Documenten die financiële instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) vragen kunnen mede daardoor niet altijd door sekswerkers worden aangeleverd. Daarbij

2022D30797

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector’.

reactie op het standpunt van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN), namelijk dat betaalinstellingen risicogebaseerd een nieuwe zakelijke relatie kunnen aangaan, ook wanneer de betreffende prospect nog niet staat ingeschreven in het UBO-register? Antwoord op vragen 2, 3 en 4 Artikel 4, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en

2022D30844

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

en verzekeraars in de praktijk wel degelijk de UBO’s controleren bij bestaande klanten? Meldingsplichtige instellingen dienen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het UBO-register te raadplegen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Daarnaast geldt de bredere verplichting voor meldingsplichtige

2022D29557

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het omzeilen van regels door cryptobedrijven

dat het onwenselijk is dat buitenlandse cryptobedrijven producten aanbieden op de Nederlandse markt zonder toezichtsregistratie? Antwoord op vraag 2 Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) moet eenieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire

2022D30171

Brieven regering

Experiment gesloten coffeeshopketen

op witwassen´, met kenmerk 2021-0000180721. 3 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) 2020, p. 23. 4 Kamerstukken 2019, 34997, Nr. 26. 5 Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Artikel 11, lid 3. 6 Kamerstukken 2021-2022, 24077, nr. 489. 7 Kamerstukken 2018, 24077, nr. 416 en 2019, 34997,

2022D30214

Overige Kamerstukken

Rapport uitvoering motie 21 door het ministerie van Justitie en Veiligheid

en behoorlijk plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub e AVG, gelezen in samenhang met de toepasselijke bepalingen in de Wet op de kansspelen, het Besluit kansspelen op afstand of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 4.6.5 Keurmerkinstituut en het College van toezicht Auteursrechten Het Keurmerkinstituut en het College

2022D29684

Brieven regering

Contouren voor een visie op de politiefunctie

daarom vraagt. Samenwerking met private partijen In het veiligheidsdomein in brede zin zijn vele voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de publieke en de private sector, bijvoorbeeld op het terrein van naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en initiatieven als het Platform Veilig Ondernemen (PVO).

2022D29126

Overige Kamerstukken

Verslag Plenaire Vergadering FATF juni 2022

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

2022D28893

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

aansprakelijkheid. Deze definitie is gebaseerd op de definitie in het nieuwe lid 1bis van artikel 1 van de richtlijn, artikel 212a, onderdeel h, van de Faillissementswet, artikel 1.1 Wet op het financieel toezicht en artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De term «verbonden ondernemingen» uit de

2022D28824

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Financiële markten

We hebben natuurlijk veel geleerd, ook van de slechtere ervaringen en de zaken die niet goed zijn gegaan. We hebben een aanvullend nationaal gedragstoezicht geïntroduceerd. Sinds de invoering in 2006 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de AFM verantwoordelijk voor dit gedragstoezicht. Ik denk dat we, door voortschrijdend

2022D30878

Overige Kamerstukken

Eindtekst

markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr.

2022D29059

Kamervragen

Het Kremlin aan de Zuidas

advocatenkantoor alsnog strafrechtelijk te vervolgen voor eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord toelichten?3 Vraag 6 Kunnen de miljoenen die Houthoff heeft opgestreken worden geconfisqueerd op basis van de sancties

2022D26680

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van

2022D26378

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Ook vragen deze leden naar de samenhang met de bepaling uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die trustinstellingen verplicht om melding te maken van ongebruikelijke transacties. Is voldoende helder (geweest) wat “ongebruikelijke transacties” zijn? De leden van de PVV-fractie merken allereerst op dat

2022D25458

Naar boven