UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015. In kader van evaluatie Wet bezava

Ziektewet 2010 – 2015 UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015 In kader van evaluatie Wet bezava Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1. Doel van UWV monitor Wet bezava 4 1.2. Overzicht van de veranderingen door Wet bezava 4 1.3. Begrippen en afbakeningen 7 1.4. Leeswijzer

20 dec 2016
2016D50078

Evaluatie Wet Bezava

Evaluatie Wet Bezava. Brief kamer. Evaluatie Wet Bezava Pagina van De premiedifferentiatie Ziektewet (ZW) die op 1 januari 2014 in werking is getreden heeft bij (middel)grote bedrijven niet tot minder instroom in maar wél tot een snellere uitstroom van uitzendkrachten uit de ZW geleid. Daardoor waren

19 dec 2016
2016D50077

Brief van het UWV ter aanbieding van de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015. In kader van evaluatie Wet bezava

n) 1 Onderwerp UWV Monitor Wet Bezava 2010-20 15 Achtergrond In het kader van de UWV Kennisagenda 2016-2017, voeren wij de UWV Monitor Wet Bezava uit. Dit mede op verzoek van uw ministerie. Aanleiding is de introductie van de Wet Bezava (‘Modernisering Ziektewet’) op 1 januari 2013. Deze wet heeft

20 dec 2016
2016D50082

UWV monitor Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

UWV monitor Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA).

17 dec 2015
2015D50431

Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA). de arbeidsmarkteffecten, vind ik het bemoedigend dat er geen aanwijzingen zijn voor een voorkeur van werkgevers voor externe flexkrachten boven interne flexkrachten. Om vast te stellen of werkgevers risicoselectie toepassen als gevolg van de Modernisering

17 dec 2015
2015D50429

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht ‘Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel’

de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) indien zij overwegen personeel aan te nemen Herkent u deze conclusie Wat vindt u van de conclusie dat er sprake is van een evidente risicoselectie door werkgevers als gevolg van de Wet BeZaVa bij aanname van personeel,

15 okt 2014
2014D36363

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016

veranderingen in handhaving en inzet re-integratiemiddelen Met de invoering van de Wet bezava moet UWV meer dan voorheen de publiek verzekerde vangnetters aanspreken op de eigen verantwoordelijkheden en afspraken strikter handhaven.  Voor de invoering van de Wet bezava was het aantal waarschuwingen

13 apr 2018
2018D24648

Beleidsdoorlichting artikel 6 begroting SZW Ziektewet en WAZO (hoofdstuk 3)

eens in de vier tot zeven jaar te worden doorgelicht. In dit rapport is gekozen voor de periode 2010 tot en met 2016. De reden daarvoor is dat de belangrijkste beleidswijziging, te weten de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava), op 1 januari 2013 (het onderdeel

21 jun 2017
2017D18290

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016

Ziektewet 2010-2016 aan. Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Bezava, heb ik toegezegd1 u van de ontwikkelingen rondom de Ziektewet (ZW) op de hoogte te houden via het aanbieden van deze monitor. Met de wet Bezava hebben publiek verzekerde (middel)grote bedrijven een prikkel gekregen om de instroom

13 apr 2018
2018D24646

Het bericht ‘Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel’

als gevolg van de Wet BeZaVa bij aanname van personeel, waarbij werkgevers onder meer kijken naar arbeidshandicap, verzuimhistorie en indruk van de gezondheid van een werknemer Vraag 4 In hoeverre wegen de positieve effecten van de wet Bezava (zoals meer inzet van werkgevers bij preventie van en re-integratie

10 sep 2014
2014D31182

Nota naar aanleiding van het verslag

de nadelen die samenhingen met ingang van de Wet BEZAVA nu worden ondervangen, en waarom er niet voor is gekozen om eerst het stelsel aan te passen en daarna te bezien wat het effect is en dan pas de Wet BEZAVA in te laten gaan In de Wet BEZAVA is geregeld dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager

19 jan 2016
2016D01664

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

vangnetters (BeZaVa) zorgen naar schatting voor ongeveer € 65 miljoen lagere uitkeringslasten. Resultaten van de eerstejaars ZW-beoordelingen in 2014 (bron: UWV, Juninota 2014, box 4.1) komen goed overeen met de raming bij de wet BeZaVa. Vraag 282 Klopt het dat de raming van 84.000 ZW-uitkeringen tot

11 nov 2014
2014D41122

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO. Brief kamer. De eerste uitkomsten uit Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) en de onderzoeken van SEO en UWV zijn bemoedigend. Als onderdeel van de Wet Bezava is premiedifferentiatie voor (middel)grote bedrijven geïntroduceerd. Hoewel het nog te

21 jun 2017
2017D18289

Memorie van toelichting

of die na een periode van publieke verzekering eigenrisicodrager zijn geworden. In dit wetsvoorstel wordt verder rekening gehouden met de wijzigingen in de Wet BEZAVA. In de Wet BEZAVA is geregeld dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om voor de totale WGA lasten (vast en flex samen) eigenrisicodrager

9 nov 2015
2015D42663

Jaarverslag 2014 UWV

Tf Totaal Uitkeringslasten 2013 volgens j7.aar560 rek385 ening 4.028 5.458 306 2.446 8932 1.076 Invloed Beza-vua itop keZrWingen 439 580 -559 -406 -54 0 Invloed Bezav-a uiop tkWearizongen 1.033 -831 -202 0 Invloed Bezav-Wa Gop A uWiItAkeringen 180 -180 0 Uitkeringslasten 2013 op basis van Bezava 9.032

18 mei 2015
2015D17937