Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

sorteer op:

Besluitenlijsten (4)

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 17 januari 2017

  ...Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017 Volgcommissie(s): BuZa, V&J 9. Agendapunt: Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016 Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies - 34108-28 Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving 10. Agendapunt: Evaluatie Wet Bezava Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016 Evaluatie Wet Bezava - 34368-2 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017 11. Agendapunt:...

  Besluitenlijsten

  18-01-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 januari 2016

  ...Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015 Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-324 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 april 2016 Volgcommissie(s): FIN, V&J, VWS, EZ Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29. Agendapunt: Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2015 Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) - 34368-1 Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Loondoorbetaling...

  Besluitenlijsten

  20-01-2016

 • Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 17 januari 2017

  ...overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017 Volgcommissie(s): BuZa, V&J 9. Agendapunt: Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016 Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies - 34108-28 Voorstel: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving 10. Agendapunt: Evaluatie Wet Bezava Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016 Evaluatie Wet Bezava - 34368-2 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017 3 11. Agendapunt: Beleidsdoorlichting...

  Besluitenlijsten

  13-01-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (13)

 • Evaluatie Wet Bezava

  ...conclusies van de evaluatie van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava). In deze brief zal ik deze conclusies nader toelichten. In mijn brief van 17 december 2015 heb ik reeds verslag gedaan van twee eerdere onderzoeken in het kader van de evaluatie van de Wet Bezava. Het eerste onderzoek betrof een door Regioplan uitgevoerde survey naar de gedragseffecten van de Wet Bezava op werkgevers, ZW-gerechtigden en verzekeraars. Het tweede onderzoek was een monitor van het UWV over de ontwikkelingen in de ZW, meer in het bijzonder betreffende de instroom in en de uitstroom uit de ZW over de jaren 2010 tot en met 2014. Het afgelopen jaar hebben eveneens twee onderzoeken plaatsgevonden. Het UWV heeft zijn monitor...

  Brieven regering

  34368-2

  19-12-2016

 • Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

  ... de arbeidsmarkteffecten, vind ik het bemoedigend dat er geen aanwijzingen zijn voor een voorkeur van werkgevers voor externe flexkrachten boven interne flexkrachten. Om vast te stellen of werkgevers risicoselectie toepassen als gevolg van de Modernisering Ziektewet zijn aan werkgevers twee stellingen voorgelegd. Hieruit blijkt dat 60% van de werkgevers het eens is met de stelling dat werkgevers meer letten op mogelijke ZW-risico’s bij het aannemen van tijdelijk personeel, maar dat het selecteren op risico’s in de praktijk moeilijk toe te passen is. Aan de hand van deze stellingen valt niet duidelijk op te maken of en in hoeverre risicoselectie daadwerkelijk plaatsvindt. Ontwikkelingen verzekeringsmarkt Verzekeraars zijn bezig met het ontwikkelen...

  Brieven regering

  34368-1

  17-12-2015

 • Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO

  ...De eerste uitkomsten uit Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) en de onderzoeken van SEO en UWV zijn bemoedigend. Als onderdeel van de Wet Bezava is premiedifferentiatie voor (middel)grote bedrijven geïntroduceerd. Hoewel het nog te vroeg is om een definitief oordeel te kunnen geven, kan nu al worden vastgesteld dat de premiedifferentiatie het beoogde doel heeft bereikt ten aanzien van zieke uitzendkrachten. De uitstroom uit de ZW van uitzendkrachten bij (middel)grote bedrijven is significant versneld ten opzichte van uitzendkrachten bij kleine bedrijven. Op de instroom in de ZW van uitzendkrachten heeft de premiedifferentiatie, conform de verwachting, geen effect gehad. Met betrekking tot de in– en uitstroom uit de ZW van eindedienstverbanders...

  Brieven regering

  30982-33

  21-06-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (2)

 • Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht ‘Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel’

  ...Vraag 2 en 3 Wat vindt u van de conclusie uit het onderzoek «Werkgeversenquete Wet BeZaVa»2 dat er sprake is van een aanzienlijke risicomijding door werkgevers als gevolg van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) indien zij overwegen personeel aan te nemen Herkent u deze conclusie Wat vindt u van de conclusie dat er sprake is van een evidente risicoselectie door werkgevers als gevolg van de Wet BeZaVa bij aanname van personeel, waarbij werkgevers onder meer kijken naar arbeidshandicap, verzuimhistorie en indruk van de gezondheid van een werknemer Antwoord 2 en 3 In het genoemde onderzoek is aan werkgevers gevraagd hoe zij denken dat hun gedrag zal veranderen als gevolg van de Wet BeZaVa. Het is...

  Kamervragen

  15-10-2014

 • Het bericht ‘Werkgevers vernietigend over ziektewet tijdelijk personeel’

  ...over ziektewet tijdelijk personeel»1 Vraag 2 Wat vindt u van de conclusie uit het onderzoek «Werkgeversenquete Wet BeZaVa»2 dat er sprake is van een aanzienlijke risicomijding door werkgevers als gevolg van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) indien zij overwegen personeel aan te nemen Herkent u deze conclusie Vraag 3 Wat vindt u van de conclusie dat er sprake is van een evidente risicoselectie door werkgevers als gevolg van de Wet BeZaVa bij aanname van personeel, waarbij werkgevers onder meer kijken naar arbeidshandicap, verzuimhistorie en indruk van de gezondheid van een werknemer Vraag 4 In hoeverre wegen de positieve effecten van de wet Bezava (zoals meer inzet van werkgevers bij preventie...

  Kamervragen

  10-09-2014

meer  kamervragen

Overige Kamerstukken (38)

 • UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015. In kader van evaluatie Wet bezava

  ... UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015 UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015 UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015 In kader van evaluatie Wet bezava Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1. Doel van UWV monitor Wet bezava 4 1.2. Overzicht van de veranderingen door Wet bezava 4 1.3. Begrippen en afbakeningen 7 1.4. Leeswijzer 9 2. Eindedienstverbanders 10 2.1. Instroom in de Ziektewet 10 2.2. Instroompercentage 11 2.3. Analyse stijging instroom 12 2.4. Uitstroompercentage en gemiddelde verzuimduur 15 2.5. Eerstejaars Ziektewet-beoordeling en WIA 20 2.6. Kernbevindingen 24 3. Uitzendkrachten 25 3.1. Instroom in de Ziektewet 25 3.2. Instroompercentage 26 3.3. Uitstroompercentage en gemiddelde...

  Overige Kamerstukken

  20-12-2016

 • Brief van het UWV ter aanbieding van de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2015. In kader van evaluatie Wet bezava

  ... Datum 29 NOV 2016 Ons kenmerk Postbus 58285, 1040 FIG Amsterdam SBK/94638/CVD Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 1 van 2 2509 LV Den Haag BIjIage(n) 1 Onderwerp UWV Monitor Wet Bezava 2010-20 15 Achtergrond In het kader van de UWV Kennisagenda 2016-2017, voeren wij de UWV Monitor Wet Bezava uit. Dit mede op verzoek van uw ministerie. Aanleiding is de introductie van de Wet Bezava (‘Modernisering Ziektewet’) op 1 januari 2013. Deze wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewetcriterium na een jaar. In de UWV Monitor staan de verschillen centraal tussen werknemers van kleine, middelgrote...

  Overige Kamerstukken

  20-12-2016

 • Overige Kamerstukken

  17-12-2015

meer  overige kamerstukken

Verslagen (3)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2014, over Arbeidsongeschiktheid

  ...De VVD vindt het van belang dat je als zzp’er, werkgever of werknemer, als je het risico loopt op ziekte of arbeidsongeschiktheid en hier de rekening voor betaalt, ook dit risico moet kunnen beïnvloeden. De in januari 2014 van kracht geworden Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) zorgt ervoor dat in het slechtste geval werkgevers twaalf jaar lang een uitkering moeten betalen als ze een werknemer één dag tijdelijk in dienst hebben en die werknemer drie weken later thuis van de trap valt. De kans dat dit gebeurt, is klein, maar het komt wel voor. In dat geval moet je je afvragen of we dit van werkgevers mogen vragen. Alle bovenwettelijke cao-aanvullingen zorgen ervoor dat het niet makkelijker wordt voor...

  Verslagen

  29544-552

  18-08-2014

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2016, over loondoorbetaling bij ziekte

  ...d.d. 27 november 2015 inzake voortgang loondoorbetaling bij ziekte (Kamerstuk 29 544, nr. 673); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2015 over het onderzoek re-integratie tweede spoor (Kamerstuk 28 719, nr. 97); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de evaluatie van de Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) d.d. 17 december 2015 (Kamerstuk 34 368, nr. 1); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de SER-adviesaanvraag langdurige wekloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte d.d. 21 december 2015 (Kamerstuk 29 544, nr. 679 ). kst-29544-701 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 544, nr. ...

  Verslagen

  29544-701

  24-02-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid

  ...eerlijk werk (17050, nr. 534); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 6 juni 2016 met een reactie op het Abronarapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (32761, nr. 100); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 25 april 2016 inzake kwartiermaker/aanjager instroom bedrijfsarts (29544, nr. 718); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 21 april 2016 inzake loondoorbetaling bij ziekte (29544, nr. 717); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 19 december 2016 inzake evaluatie Wet Bezava (34368, nr. 2); de brief van de minister van Sociale Zaken...

  Verslagen

  29407-210

  08-03-2017

meer  verslagen