Eindrapport tijdelijke commissie Digitale toekomst: “Update vereist”

De tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft onderzoek gedaan naar hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. Hoe het kansen en bedreigingen beter aan kan pakken, in Nederland en Europa. De tijdelijke commissie Digitale toekomst komt tot de conclusie dat dit begint bij het instellen van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Met ingang van de volgende kabinetsperiode.

De tijdelijke commissie Digitale toekomst beveelt de Tweede Kamer aan:

  • een vaste commissie voor Digitale Zaken in te stellen;
  • een kennisagenda digitalisering op te stellen om te bepalen welke informatie de Kamer hierover nodig heeft;
  • de nieuwe commissie in staat te stellen andere commissies te ondersteunen;
  • zorg te dragen voor een sluitend wettelijk kader voor digitalisering en goed af te stemmen met de toezichthouders;
  • extra aandacht te besteden aan wetgeving uit de Europese Unie en hoe die tot stand komt.

Een vaste commissie voor Digitale Zaken

De nieuwe commissie controleert en behandelt wetgeving van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering of, in de afwezigheid daarvan, van de bewindspersoon tot wie de commissie zich primair verhoudt. Daarnaast houdt de nieuwe commissie de toekomstige ontwikkelingen in de gaten en informeert en ondersteunt zij zo nodig de andere Kamercommissies. Zij neemt daarnaast het voortouw bij een coherente en integrale behandeling van commissieoverstijgende digitaliseringsvraagstukken in de Tweede Kamer. En zal fungeren als aanspreekpunt voor digitaliseringskwesties voor zowel het kabinet als maatschappelijke groepen, bedrijfsleven, wetenschap en anderen.

Kennis vergaren en inzetten en meer grip op Europese wetgeving

De vaste commissie Digitale Zaken stelt een jaarlijkse kennisagenda op om zelf informatie binnen te halen. Daarnaast verdiept zij zich in de vraag of de wet- en regelgeving voldoet. Zo nodig doet zij voorstellen voor aanpassing of uitbreiding. Zij is continu in gesprek met de toezichthouders, onder meer om te bewaken dat er geen gaten zitten in het toezicht, of onnodig overlap. Ten slotte bewaakt de commissie wat er op Europees niveau gebeurt. Zo kan zij mede vormgeven aan de Nederlandse inbreng over dit onderwerp bij de EU.

Lees de samenvatting  of het volledige rapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist”.