Verantwoordingsdag 2022

De derde woensdag van mei, dit jaar 18 mei, is traditioneel Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Deze dag vormt het startsein van het proces waarin de Kamer controleert of het kabinet in de praktijk haar plannen voor 2021 heeft waargemaakt. Om 10.15 uur bood minister Sigrid Kaag van Financiën de verantwoordingsstukken aan.

Verantwoordingsdag 2022: minister Sigrid Kaag met het koffertje met verantwoordingsstukken, naast haar president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer.

Rijksjaarverslag

Kamervoorzitter Vera Bergkamp kreeg in de plenaire zaal het Rijksjaarverslag 2021 aangeboden. Het Rijksjaarverslag bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. De Kamervoorzitter ontving ook een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief). Na ontvangst van de stukken schetste zij hoe de Kamer de stukken de komende tijd gaat behandelen. 

Algemene Rekenkamer

De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, bood ook een rapport aan de Tweede Kamer aan. Daarin beoordeelt de Rekenkamer het regeringsbeleid over 2021: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Ook maakt de Rekenkamer opmerkingen bij de jaarverslagen van de ministeries.

Verantwoordingsontbijt

Voorafgaand aan de aanbieding van de verantwoordingsstukken vond om 9.00 uur het jaarlijkse Verantwoordingsontbijt plaats. Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak daarbij over Verantwoordingsdag als 'een mooie traditie waarin het kabinet zichtbaar verantwoording aflegt'. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Corien Prins, gaf een inleiding. Ze ging onder meer in op de invloed van digitalisering bij de verantwoording van beleid: "De rol en invloed van digitalisering op het verantwoordingsproces wordt te weinig op waarde geschat." 

Technische briefing Monitor Brede Welvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf van 11.30 tot 12.30 uur Kamerleden een technische briefing over de zogeheten Monitor Brede Welvaart. Deskundigen van het CBS lichtten dit jaarlijkse onderzoek toe en beantwoordden vragen van Kamerleden hierover. 

V-100 en evenement Beweren en Bewijzen

Op de maandag na Verantwoordingsdag, 23 mei, vindt de zogenaamde V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Deze editie zijn het jonge wetenschappers die hun denkkracht inzetten. De V-100 maakt dit jaar deel uit van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek op 23 en 24 mei. Tijdens deze bijeenkomst staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal.

Verantwoordingsdebat

De Tweede Kamer voert op donderdag 9 juni het Verantwoordingsdebat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Op de agenda staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Rekenkamer. In de periode vanaf Verantwoordingsdag tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen.

Controlefunctie

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Ieder jaar op de derde woensdag in mei biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. In plaats van te debatteren over plannen, bekijkt de Kamer op Verantwoordingsdag hoe ze zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Kijk terug

  • Het Verantwoordingsontbijt, het aanbieden van de stukken en de technische briefing over de Monitor Brede Welvaart zijn terug te zien via Debat Gemist
  • Bekijk ook de updates over Verantwoordingsdag op InstagramTwitter en Facebook.