Kamerstukken

Zoekresultaten (234)

U zoekt op ‘nvj’ U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Wuite over de bedreiging van schrijver Pim Lammers

functie van de media. Bij bedreiging van deze groep schrijvers wordt daarnaast de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd (artikel 285, vijfde lid van het Wetboek van Strafrecht). In 2019 is PersVeilig opgericht...

2023D11454

Brieven regering

Uitvoering van de moties van het lid Kwint over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt (Kamerstuk 36200-VIII-133) en ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (Kamerstuk 36200-VIII-165)

ook kritisch hoe zij verbetering willen aanbrengen rond tijdelijke contracten binnen de publieke omroep. Ook zal ik in gesprek gaan met de werknemers via de centrale ondernemingsraad van de publieke omroep en met de vakbonden NVJ...

2023D10046

Brieven regering

Evaluatie van de Wet bronbescherming strafzaken

aantal gevallen is gevonden en dit vermoedelijk geen compleet beeld geeft, heeft het onderzoek een meer kwalitatieve in plaats van kwantitatieve insteek gekregen. Daarbij zijn ook interviews afgenomen bij een aantal journalisten, de algemeen secretaris van...

2023D07139

Overige Kamerstukken

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

is die strafuitsluitingsgrond niet meer opgenomen. Ik snap dat wel. De redenering is nu dat dit overbodig is, omdat iedereen die geen intimiderend oogmerk heeft sowieso niet strafbaar is, even in mijn eigen woorden. En daarmee...

2023D09550

Plenaire verslagen

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023

48e vergadering, donderdag 2 februari 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Implementatie Europese klimaatwet; Afscheid van de heer Knops (CDA); Implementatie Europese klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie Europese klimaatwet; Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden; Huurverlaging 2023...

Brieven regering

Advies Landsadvocaat over het instrument persalarmering

en de NVJ bezien wat de vervolgstappen zijn naar aanleiding van dit besluit. De beslissing heeft namelijk niet alleen gevolgen voor journalisten en fotografen, maar ook voor de hulpdiensten zelf die meer capaciteit kwijt gaan zijn...

2022D53576

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december (algemeen)

en gecoördineerde monitoring van SLAPP’s te laten plaatsvinden? Antwoord De afgelopen jaren heeft het kabinet vanuit de beschikbare regeerakkoordmiddelen voor onderzoeksjournalistiek via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek subsidie verleend aan de Balie Persvrijheid van de Nederlandse...

2022D52465

Overige Kamerstukken

Advies NVJ en FPU

Advies NVJ en FPU.

2022D51419

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Het gaat daarbij onder meer om het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM), Bits of Freedom (BoF), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Free Press Unlimited, Privacy First en...

2022D51406

Overige Kamerstukken

Verslag

slachtoffers van doxing zich straks ook bij dit loket melden en kunnen zij er dan op rekenen dat hun gegevens zo snel als mogelijk offline worden gehaald? Zo nee, waarom niet? Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36...

2022D33819

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

dit dus in de gaten. De heer Kwint vroeg naar de positie van freelancers. Fair pay voor werk is erg belangrijk, ook voor freelancers. Daarom ben ik dan ook echt blij te zien dat DPG recent...

2022D31207

Overige Kamerstukken

Advies NVJ

Advies NVJ.

2022D30697

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

tussen Nederland en de openbare lichamen. * De Nederlandse Vereniging van Journalisten De NVJ acht het van groot belang dat (strafrechtelijk) wordt opgetreden tegen het verspreiden van persoonsgegevens vanuit het oogpunt van intimidatie en vergelding. Voor...

2022D30687

Brieven regering

Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

kennisdeling, training, ondersteuning, afschermen adressen 1.1 PersVeilig Naar aanleiding van een toename van het aantal bedreigingen en geweldsincidenten tegen journalisten is in 2019 het project PersVeilig opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (...

2022D27666

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

In 2021 hebben het Ministerie van OCW en het Ministerie van JenV beide een bijdrage geleverd, in totaal € 300.000, voor de veiligheid van journalisten. Vanuit het Ministerie van OCW is € 100.000 beschikbaar gesteld aan...

2022D24057