Brieven regering

Zoekresultaten (75.743)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang actieplan missie-archieven Afghanistan: afronding zoekslag naar vermeende rapport en onderzoek naar melding

Voortgang actieplan missie-archieven Afghanistan: afronding zoekslag naar vermeende rapport en onderzoek naar melding. Voortgang actieplan missie-archieven Afghanistan: afronding zoekslag naar vermeende rapport en onderzoek naar melding Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701...

2023D40100

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de publicatie ‘Beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update’ van de Eerlijke Bankwijzer

Reactie op verzoek commissie over de publicatie ‘Beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update’ van de Eerlijke Bankwijzer. Reactie De vaste commissie voor Financiën heeft op 26 mei jl. het verzoek gedaan om te reageren op de publicatie...

2023D40095

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Boucke c.s. over een afwegingskader stikstof opstellen en toepassen (Kamerstuk 31936-1100)

Appreciatie van de motie van het lid Boucke c.s. over een afwegingskader stikstof opstellen en toepassen (Kamerstuk 31936-1100). Appreciatie Tijdens het tweeminutendebat Luchtvaart d.d. 28 september heeft de minister van IenW toegezegd dat ik uw Kamer...

2023D40098

Brieven regering

Stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen (Kamerstuk 32852-221)

Stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen (Kamerstuk 32852-221). Motie Tijdens het Commissiedebat Circulaire Economie...

2023D40081

Brieven regering

Ontwerpbesluit Implementatie Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Ontwerpbesluit Implementatie Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (PbEU 2021, L 429) (Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerpnota...

2023D40090

Brieven regering

Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid"

Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid". Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid" Datum 2 oktober 2023 Betreft Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid" Pagina van Pagina van Post-COVID treft veel...

2023D40093

Brieven regering

Diverse onderwerpen op het gebied van de circulaire economie

Diverse onderwerpen op het gebied van de circulaire economie. Diverse Met deze brief informeer ik uw Kamer graag over een aantal onderwerpen die gerelateerd zijn aan de transitie naar een circulaire economie. Het betreft de volgende...

2023D40083

Brieven regering

Uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer. Uitkomsten Met deze brief bied ik u het vierjaarlijks evaluatieverslag aan over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van Staatsbosbeheer. Dit onderzoek vindt plaats op grond van artikel 32 van...

2023D40071

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Van Ginneken over onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers (Kamerstuk 31305-422)

Appreciatie van de motie van het lid Van Ginneken over onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers (Kamerstuk 31305-422). Schriftelijke Hierbij stuur ik u de door de Minister...

2023D40065

Brieven regering

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Beantwoording Hierbij deel ik, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, met uw Kamer de schriftelijke toelichting van de Autoriteit Persoonsgegevens op de door haar geuite standpunten...

2023D40062

Brieven regering

Beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

Beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers. informatie over adoptieouders waaronder ook het gezinsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit rapport werd en wordt bij de Raad voor de Kinderbescherming ook bewaard. Het dossier bij het ministerie...

2023D40060

Brieven regering

24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. De oplevering van het gehele HWBP-2 programma was voorzien eind 2022. Voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam is een nieuwe planning getoetst, waarbij de mijlpaal einde realisatie nu...

2023D40054

Brieven regering

Verkenning vrijstellingen overdrachtsbelasting

Verkenning vrijstellingen overdrachtsbelasting. Verkenning In de brief ‘Stand van zaken fiscale regelingen’1 van november 2017 is aangekondigd dat de fiscale regelingen in de overdrachtsbelasting geëvalueerd zullen worden op doeltreffendheid en doelmatigheid. Een volwaardige evaluatie van alle...

2023D40047

Brieven regering

Overhedenoverleg en controversieel verklaring

Overhedenoverleg en controversieel verklaring. Brief Overhedenoverleg en controversieel verklaring Datum 02 oktober 2023 Betreft Brief Overhedenoverleg en controversieel verklaring Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2511 DP www.rijksoverheid.nl Kenmerk 2023-0000577238 Uw kenmerk Turfmarkt 147 Den Haag...

2023D40052

Brieven regering

Verzamelbrief opvang Oekraïne

Verzamelbrief opvang Oekraïne. : 1. De beslisnota en 2. Het rapport van de Commissie Meijers. Ik stuur als coördinerend bewindspersoon voor de aanpak van de opvang van ontheemden uit Oekraïne deze Verzamelbrief mede namens de minister...

2023D40044