Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer in de volgende jeugdbrief over de informatiepositie van kinderen in het vrijwillig kader en zal daarbij ingaan op hoe informatie adequaat aangepast kan worden voor kinderen van verschillende leeftijden .

TZ202311-010

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer over de informatie-/rechtspositie van ouders in het vrijwillige kader in de volgende brief over jeugd.

TZ202311-009

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zal de door de inspectie en door het lid Westerveld genoemde signalen - dat bovenregionale expertisenetwerken niet altijd oplossingen bieden voor concrete situaties op korte termijn - meenemen in de evaluatie van de bovenregionale expertisenetwerken die in 2024 zal plaatsvinden.

TZ202311-008

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zegt toe over een jaar een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken over de uitgezette acties ter bevordering van het inzetten van JIMs (jouw ingebrachte mentor/informele steunfiguur) en de impact daarvan.

TZ202311-007

Toegezegd aan Peters, W.P.H.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De minister VWS stuurt een brief over de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen. Voorafgaand aan het aangevraagde tweeminutendebat.

TZ202302-178

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De nota naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen (Wet NPS) komt uiterlijk eind maart naar de Kamer.

TZ202302-177

Toezeggingen

Toezegging bij Drugsbeleid

Toezegging bij Drugsbeleid. De staatssecretaris van VWS komt in de brief van maart over drugsbeleid terug op de vraag wat het budget voor drugspreventie is. In deze brief zal hij ook ingaan op de expertise die landelijk is opgedaan met verslavingszorg, en hoe deze expertise lokaal kan worden ingezet.

TZ202302-175

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096)

Toezegging bij Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096). De staatssecretaris stuurt medio dit jaar een brief over de stand van zaken over het zicht op het aantal trajecten binnen het vrijwillig kader en de informatievoorziening aan ouders en de verbeteringen daaromtrent.

TZ202302-075

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096)

Toezegging bij Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096). De staatssecretaris stuurt uiterlijk in de zomer van 2023 de resultaten van het onderzoek over de vraag of, en zo ja, hoe het recht op een steunfiguur in de Jeugdwet kan worden verankerd en welke randvoorwaarden hiervoor moeten worden toegepast.

TZ202302-074