Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 11/10/2016

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het alcoholslot

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het alcoholslot. 29398-532  Motie van het lid Van Helvert c.s. over een voorstel voor maatwerkstraffen met een persoonlijke aanpak van chronische drankrijders   29398-535  Motie van het lid...

2016P15249

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van...

2016P15250

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan open overheid 2016-2017

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan open overheid 2016-2017. 32802-33  Gewijzigde motie van het lid Oosenbrug over het bij wet verplichten van het gebruik van opensourcesoftware (t.v.v. 32802, nr. 31)   32802-32  Motie van...

2016P15243

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van...

2016P15245

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies. 34566-2  Brief van het Presidium over een voorstel van de leden Groot...

2016P15248

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. 34550-36  Motie van het lid Tony van Dijck over zo snel mogelijk verlaten van de eurozone   34550-41  Motie van de leden Schouten en Nijboer over de...

2016P15246

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies. 34566-1  Brief van het Presidium over een voorstel van het lid Merkies voor een...

2016P15247

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het...

2016P15244

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Stemmingen in verband met: Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op...

2016P15241

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij de Comptabiliteitswet 2016

Stemming over: motie ingediend bij de Comptabiliteitswet 2016. 34426-19  Motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal  

2016P15242

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg. 34111-18  Motie van de leden Klever en Graus over het breed inzetten van een kleurcodering voor de openbaarmaking van inspectierapporten  ...

2016P15251