Brieven regering

Zoekresultaten (70.407)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer. Antwoord Met deze brief reageer ik graag op het verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 7 juli jl. om een reactie op een ingezonden brief met als thema de toegankelijkheid in het openbaar vervoer. In dezelfde brief heeft de commissie

2022D37439

Brieven regering

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten. Beleidsagenda De aanpak van witwassen is een onmisbare schakel in en een essentieel aanknopingspunt voor het voorkomen en bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit. Immers, als kan worden voorkomen dat crimineel vermogen in onze legale structuren

2022D37509

Brieven regering

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid. INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4209103 INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4209103 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D37494

Brieven regering

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 12 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4201748 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 12 SEPTEMBER

2022D37500

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022. Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Financiën, de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022. Voor de zitting

2022D37470

Brieven regering

Nibud rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag

Nibud rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag. Nibud impactanalyse verandering huurtoeslag Datum 23 september 2022 Betreft Nibud impactanalyse verandering huurtoeslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl Kenmerk

2022D37482

Brieven regering

Rijksbrede Risicoanalyse

Rijksbrede Risicoanalyse. MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4154686 MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4154686 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 

2022D37479

Brieven regering

Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852)

Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852). DIRECTIE EIGENAARSADVISERING  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4212787 DIRECTIE EIGENAARSADVISERING  DATUM

2022D37476

Brieven regering

Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling

Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling. .7 Goede contacten binnen de keten zijn een redelijk alternatief voor het intensiveren van meldingen vanuit Tbs-instellingen en klinieken. 1.4 Terugtrekken Landelijke Eenheid (LE) Het Gedetineerde Recherche Informatie Punt van de LE (GRIP) maakt in het BIJ-proces een informatierapport over de terugkerende

2022D37486

Brieven regering

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4166102 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 23 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK

2022D37475

Brieven regering

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4215790 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4215790 Pagina van 2 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D37478

Brieven regering

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo) Datum 23 september 2022 Betreft Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo) DG Digitalisering en Overheidsorganisatie directie Digitale Overheid Kenmerk 2022-0000425485 Uw kenmerk DG Digitalisering en

2022D37455

Brieven regering

Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika

Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika. Beleidsregel Op 15 augustus j.l. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de “Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022” (hierna: beleidsregel)

2022D37429

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK . DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 19 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK

2022D37461

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer

Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer. Beleidsreactie Op 23 juni heeft de Algemene Rekenkamer haar onderzoek ‘Aanpak Woningtekort’ gepubliceerd. Tijdens het commissiedebat van 30 juni jongstleden ‘Staat van de volkshuisvesting’ heb ik uw Kamer een beleidsreactie op dit onderzoek aangekondigd, u treft

2022D37452

Naar boven