Brieven regering

Zoekresultaten (71.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken winterhulp Oekraïne

Stand van zaken winterhulp Oekraïne. In reactie op de toezegging aan het lid Hammelburg tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken - Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeer ik u nader over welke middelen al naar Oekraïne zijn gegaan of binnenkort naar Oekraïne zullen gaan, hoe deze middelen zijn besteed en welke additionele

2022D53048

Brieven regering

Wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg

Wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg. en dat voorstellen hiertoe in het veld tot stand dienen te komen. Dit maakt dan ook geen onderdeel uit van de wijziging van de beroepenstructuur. De beroepsverenigingen in de psychologische zorg hebben mij in gezamenlijkheid van een breed gedragen advies over de wijziging van de

2022D45699

Brieven regering

Deelverslag Ecofinraad 6 december 2022 en besluitvorming over alternatieve vormgeving financiële steun aan Oekraïne

Deelverslag Ecofinraad 6 december 2022 en besluitvorming over alternatieve vormgeving financiële steun aan Oekraïne. Deelverslag Hierbij zend u ik het deelverslag van de Ecofinraad van 6 december 2022 te Brussel. De aanleiding van dit deelverslag is om uw Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het

2022D53026

Brieven regering

Rapport Huis voor Klokkenluiders

Rapport Huis voor Klokkenluiders. Rapport Met deze brief informeer ik de Kamer over het volgende. In augustus 2018 is naar aanleiding van een melding in mei 2018 op grond van de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie opdracht gegeven aan het CAOP (onafhankelijk advies-en kenniscentrum arbeidszaken in het (semi-) publieke domein)

2022D52984

Brieven regering

Incident met poliovirus

Incident met poliovirus. Met deze brief informeer ik uw Kamer over een humane besmetting met het poliovirus. Bij het Utrecht Science Park van 15 november jl. is een wildtype poliovirus 3 (WPV3) aangetroffen in de standaard rioolwatersurveillance rondom de faciliteiten, die met poliovirus werken. Het betreft een WPV3 Saukett G-stam, die gebruikt

2022D52978

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol. Schriftelijke De minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde mij het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om een schriftelijke reactie op het

2022D52976

Brieven regering

Spoorveiligheid

Spoorveiligheid. Spoorveiligheid Datum 8 Reizigers, omwonenden en alle medewerkers die op en rond het spoor werken moeten ervanuit kunnen gaan dat het spoorsysteem veilig is. Het spoor is één van de meest veilige manieren van reizen en het vervoeren van goederen. Ik zet mij er dan ook voor in om dit zo te houden en waar het kan te verbeteren.

2022D52959

Brieven regering

Beleidsprogramma pandemische paraatheid

Beleidsprogramma pandemische paraatheid. (juridische) grondslagen voor de uitwisseling van gegevens heb ik de afgelopen maanden knelpunten uit de praktijk verzameld. Op dit moment wordt hierop een analyse uitgevoerd om te bepalen welke knelpunten daadwerkelijk een juridische oplossing behoeven en hoe urgent deze zijn. Bijvoorbeeld door een

2022D45377

Brieven regering

Voortgang behandeling Wlz-cliënten

Voortgang behandeling Wlz-cliënten. het vanuit de zorginhoud opstellen van de taakverdeling voor het leveren van mgz tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts VG, aangevuld met andere behandelaren en zorgmedewerkers, waarbij de mgz wordt geleverd door de zorgverlener die daarvoor op zorginhoudelijke gronden het beste geëquipeerd is.

2022D44527

Brieven regering

Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022

Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022. onder meer de nationaliteitsverklaring. Optimalisering van het vergunningsproces zal leiden tot een verkorting van de doorlooptijden. Medio 2023 moeten alle vergunningen voor scheepvaart digitaal aan te vragen zijn via het portal MijnILT. De Kamer zal periodiek geïnformeerd worden over

2022D51134

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië

Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië. dus ontwerpteksten, waarop een inhoudelijke reactie voorbarig zou zijn. Wel merken wij op dat het recht op bescherming van het familie-en gezinsleven onder artikel 8 EVRM niet absoluut is en onder meer beperkt kan worden in het belang van de nationale en openbare veiligheid. Dit

2022D33295

Brieven regering

Landenbeleid Iran

Landenbeleid Iran. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2959 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2022 Op 31 mei 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een nieuw algemeen ambtsbericht uitgebracht over de situatie in Iran. Het ambtsbericht beslaat de

2022D33296

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022. 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1472 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2022 Op 12 en 13 december vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats te Brussel. Met deze

2022D50707

Brieven regering

Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content

Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content. Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 8 december 2022   Ons kenmerk 4349627   Pagina van 7 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

2022D52948

Brieven regering

Voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen. : het stimuleren van regionale samenwerking, het verbeteren van de toegang, het garanderen van flexibel op- en afschaalbare ambulante begeleiding en het realiseren van voldoende woningen en woonvarianten. De verdere uitwerking van de werkagenda wil ik samen met gemeenten, aanbieders en

2022D51157

Naar boven