Brieven regering

Zoekresultaten (70.407)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'

Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'. Op 24 juni j.l. heeft uw Kamer de nieuwe beleidsnota “Doen waar Nederland goed in is” voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen. Daarin is aangekondigd dat uw Kamer op Prinsjesdag nadere informatie ontvangt vanwege de eisen die de Comptabiliteitswet (C.W.)

2022D36782

Brieven regering

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed. 36 124 Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa Nr. 4 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Inleiding Hierbij stuur ik u de tweede halfjaarlijkse rapportage

2022D36575

Brieven regering

Personeelsrapportage midden 2022

Personeelsrapportage midden 2022. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 20 september 2022 Betreft Personeelsrapportage midden 2022 Pagina van Hierbij bied ik u de Personeelsrapportage Defensie over de eerste helft van 2022 aan. De

2022D36597

Brieven regering

Tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

Tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten. de luchtvaartterreinen waarvoor volgens de Luchtvaartwet nu nog een aanwijzing geldt. Vorig jaar ontving u de eerste rapportage (Kamerstuk 31 936, nr. 877). Zoals gemeld in de eerste rapportage introduceerde de Wet luchtvaart nieuwe regelgeving waarbij voor burgerluchthavens en voor militaire

2022D36593

Brieven regering

Vaccinatie tegen rotavirus

Vaccinatie tegen rotavirus. 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 636 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij informeer ik u over mijn besluit om rotavirusvaccinatie toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het is

2022D36682

Brieven regering

Kabinetsbesluit PALLAS

Kabinetsbesluit PALLAS. 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 16 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Het kabinet heeft het besluit genomen om middelen te reserveren voor een mogelijke investering in het

2022D36665

Brieven regering

Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). In september 2020 is het werkprogramma 2021 – 2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aan uw Kamer aangeboden. Hierbij bied ik u, conform artikel 26, derde lid, van de Kaderwet Adviescolleges, het werkprogramma voor

2022D36663

Brieven regering

Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023

Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023. 33 529 Gaswinning Nr. 1062 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het werkprogramma voor 2023 opgesteld. Met deze brief bied ik dit

2022D36603

Brieven regering

Gezondheidsraad Werkprogramma 2023

Gezondheidsraad Werkprogramma 2023. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 5 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Met deze brief informeer ik u

2022D36674

Brieven regering

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie. 30 985 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 60 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Voor 2023 staat de beleidsdoorlichting van artikel 1 van

2022D36735

Brieven regering

VWS-monitor september 2022

VWS-monitor september 2022. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 4 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de

2022D36658

Brieven regering

Koopkrachtbrief

Koopkrachtbrief. de stijging van de energierekening 13,2% van het besteedbaar inkomen. De helft van de huishoudens in het laagste inkomenskwintiel heeft door de stijgende energierekening 10,2% tot 17,5% minder te besteden. Daarnaast laat de figuur zien dat er sprake is van grote spreiding tussen huishoudens, ook binnen inkomensgroepen: binnen de

2022D36566

Brieven regering

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 6 Brief van de minister van

2022D36686

Brieven regering

Concept-klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie

Concept-klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie. Aanbieding Hierbij ontvangt u de concept-Klimaatnota. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Het is dit jaar voor het eerst dat het kabinet een

2022D36610

Brieven regering

Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS

Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS. in deze zin geen nieuw beleid waar ik uw Kamer over informeer, maar een ophoging van de totale verplichtingenruimte die aansluit bij de bestaande lange termijn aanpak COVID-19. Bijstelling verplichtingenruimte corona 8e incidentele suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1 mln.)

2022D36750

Naar boven