Brieven regering

Zoekresultaten (70.407)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

DNB inzake kapitaalbeleid

DNB inzake kapitaalbeleid. Brief In aanvulling op mijn toelichting bij begrotingsartikel 3 van de begroting IX Financiën en Nationale Schuld van de ontwerpbegroting 20231, zend ik u bij deze de bijgevoegde brief van de Nederlandsche Bank (DNB) d.d. 9 september 2022, inzake de kapitaalpositie van DNB. Met deze brief informeert DNB mij over de

2022D37364

Brieven regering

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022, non-paper digitale euro en aantal toezeggingen uit Commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief van 8 september 2022

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022, non-paper digitale euro en aantal toezeggingen uit Commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief van 8 september 2022. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022 te Praag. In het verslag wordt

2022D37359

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022. Geannoteerde Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 oktober. Ik ben voornemens deel te nemen aan deze vergaderingen. Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden

2022D37368

Brieven regering

Afschrift brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES

Afschrift brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES. Afschrift Bijgaand bied ik u een afschrift aan van de brief die ik deze week heb gezonden aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, zoals door de leden van uw Kamer is verzocht (2022Z01194/2022D04548). De beantwoording van deze brief is tot mijn

2022D37361

Brieven regering

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen Datum 23 september 2022 Betreft Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen Pagina van Pagina van 0. Inleiding Versterking van de leer- en ontwikkelcultuur Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed

2022D37174

Brieven regering

Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie

Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie. verbruik volledig onder het prijsplafond te laten vallen. Behoud van een besparingsprikkel is belangrijk voor de energieleveringszekerheid én een Europese voorwaarde voor het invoeren van een generiek tariefplafond. Daarom is een vermogensgrens gekozen rond het gemiddelde verbruik in normale

2022D36958

Brieven regering

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2022 De voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW heeft op 16 september 2022 gesproken met de voorzitter van de Commissie

2022D36938

Brieven regering

Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds. Aanbieding septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds Datum 21 september 2022 Betreft Aanbieding septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Bestuur, Financiën en Regio’s Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2511

2022D36929

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Beantwoording toezegging mw Rajkowski wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken 35261) Datum 21 september 2022

2022D36892

Brieven regering

Stand van zaken droogte

Stand van zaken droogte. Stand Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat het Managementteam Watertekorten (MTW) op 21 september 2022 heeft besloten om van niveau 2 ‘feitelijk watertekort’ weer over te gaan naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Huidige situatie en overgang naar

2022D36944

Brieven regering

Nazending beslisnota bij brief over concept-Klimaatnota

Nazending beslisnota bij brief over concept-Klimaatnota. Nazending Bij dezen stuur ik u de beslisnota die behoort bij de Kamerbrief ‘Aanbieding concept-Klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie’, die u op 20 september j.l. is toegezonden. Het kenmerk van deze brief is

2022D36927

Brieven regering

Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening

Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening. Stukken Hierbij ontvangt u de stukken voor de actieve openbaarmaking behorend bij de Kamerbrief over aanvullende maatregelen energierekening (2022Z17336) die u gisteren heeft ontvangen. De minister van Financiën, Sigrid A.M. Kaag

2022D36817

Brieven regering

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling. illiquide vermogen in de vorm van een eigen woning en opgebouwde pensioenaanspraken. Daardoor zijn zij toch kwetsbaar voor schokken in de economie. Duidelijk is ook dat er een groep Nederlanders aan de onderkant van de vermogensverdeling is, die kwetsbaar is voor onverwachte financiële tegenvallers,

2022D36645

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector

Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector. Kabinetsappreciatie Parallel aan deze brief zult u tevens een brief ontvangen van de minister van Financiën waarin zij, mede namens andere ministeries, voorstellen presenteert om de problematiek omtrent koopkracht te kunnen adresseren. De voorstellen in deze

2022D36623

Brieven regering

Defensie Projectenoverzicht 2022

Defensie Projectenoverzicht 2022. 27 830 Materieelprojecten Nr. 374 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij bied ik u het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2022 aan. Het DPO geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het

2022D36584

Naar boven