Brieven regering

Zoekresultaten (76.582)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Concurrentie in de zorg

Concurrentie in de zorg. 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan...

2008D01284

Brieven regering

Risicovereveningssysteem

Risicovereveningssysteem. zowel de vermindering van het effect van de hogekostencompensatie als de afbouw van de generieke verevening, nacalculatie en de bandbreedteregeling. In de samenvattende tabel is de gewenste afbouw van de ex post compensatiemechanismen samengevat. Het...

2008D01272

Brieven regering

MRSA-problematiek

MRSA-problematiek. hier «no-regret»-maatregelen, die ik, ongeacht de uitkomsten van het lopende onderzoeksprogramma, nuttig acht. 1. Ik zal op korte termijn in overleg treden met de vertegenwoordigers van de verschillende dierlijke sectoren en de dierenartsenorganisatie Koninklijke Nederlandse...

2008D22358

Brieven regering

De situatie en de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het Islamitisch College Amsterdam

De situatie en de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het Islamitisch College Amsterdam. de financiële positie van het IVO is er geen sprake van «oppotten» van gelden. Ten gevolge van exploitatietekorten zijn er eerder zorgen over...

2008D15719

Brieven regering

Terugdringen van de administratieve lasten, bureaucratie en regeldruk in de AWBZ

Terugdringen van de administratieve lasten, bureaucratie en regeldruk in de AWBZ. 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2008D01215

Brieven regering

Onderzoek naar de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS...

2008D23901

Brieven regering

De financiële positie schoolbesturen in het vo

De financiële positie schoolbesturen in het vo. 30 183 Governance in het onderwijs Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28...

2008D23906

Brieven regering

Onregelmatigheden bij de Stichting Islamitische School Helmond e.o.

Onregelmatigheden bij de Stichting Islamitische School Helmond e.o.. niet de dupe worden van het handelen van het bestuur. In de uitwerking van de maatregelen moet dat gewaarborgd worden. Tot slot Zodra het onderzoek van de AD...

2008D15715

Brieven regering

De getalsverhouding tussen leerlingen en onderwijzend personeel

De getalsverhouding tussen leerlingen en onderwijzend personeel. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR...

2008D23909

Brieven regering

Het slachtofferbeleid

Het slachtofferbeleid. de introductie van een nieuw type evaluatieonderzoek, de beleidsdoorlichting. Het is de bedoeling dat een beleidsterrein met een zekere regelmaat wordt doorgelicht aan de hand van door Financiën opgestelde vragen. De beleidsdoorlichting behelst een...

2009D01284

Brieven regering

Maatregelen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond

Maatregelen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR...

2008D15697

Brieven regering

Reactie op brief vaste commissie voor LNV (07-LNV-B-12) inzake toezegging de Kamer te informeren over evaluaties

Reactie op brief vaste commissie voor LNV (07-LNV-B-12) inzake toezegging de Kamer te informeren over evaluaties. 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de...

2008D01231

Brieven regering

Rapport inspectie over verschillen in cijfers tussen het centraal examen en schoolexamen

Rapport inspectie over verschillen in cijfers tussen het centraal examen en schoolexamen. 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 118 BRIEF VAN...

2008D08234

Brieven regering

Adviezen t.a.v. De toekomstige energievoorziening van Nederland

Adviezen t.a.v. De toekomstige energievoorziening van Nederland. 30 429 Wijziging van de Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag) Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING...

2007D00135

Brieven regering

Onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's

Onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's. 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER...

2008D23915