Brieven regering

Zoekresultaten (10.812)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties

Reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties. 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 372 Brief van de minister voor Medische Zorg...

2024D22965

Brieven regering

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen. de inventarisatie van de huidige kennis en uitvoeringspraktijk die inmiddels is afgerond. Op 8 maart jl. is een factsheet gepubliceerd waarin kennis uit de praktijk en literatuur is gebundeld...

2024D22871

Brieven regering

Toezeggingen en moties voorafgaand tijdens het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel van 19 juni 2024

Toezeggingen en moties voorafgaand tijdens het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel van 19 juni 2024. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1252 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D22702

Brieven regering

Mid-term review IZA

Mid-term review IZA. verstrekkende afspraken om de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren en te standaardiseren. De implementatie van het uitvoeringsakkoord wordt verder uitgewerkt in sectorplannen. Het platform Digizo.nu is opgericht, dat partijen ondersteunt bij het...

2024D22984

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport van Pharos: ‘Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?’

Beleidsreactie op het rapport van Pharos: ‘Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?’. de aanvraag van Wlz-zorg: het uitvragen van gegevens over de situatie van de cliënt is onvermijdelijk voor een...

2024D22636

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Zeedijk over de kennis over overgangsklachten vergroten (Kamerstuk 30420-400)

Appreciatie van de motie van het lid Zeedijk over de kennis over overgangsklachten vergroten (Kamerstuk 30420-400). het eerste gedeelte van de motie kan ik meedelen dat de kennisvergroting over overgangsklachten onderdeel van het nieuwe kennisprogramma bij...

2024D22593

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit coalitieakkoord Rutte IV

Reactie op verzoek commissie over Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit coalitieakkoord Rutte IV. 34 104 Langdurige zorg Nr. 406 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de...

2024D22660

Brieven regering

Standen van de uitvoering op het VWS-domein

Standen van de uitvoering op het VWS-domein. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 360 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni...

2024D22647

Brieven regering

Voortgang Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

Voortgang Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). 29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 576 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31...

2024D22453

Brieven regering

Nadere beleidsreactie op de voorlichting van de Raad van State over facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR

Nadere beleidsreactie op de voorlichting van de Raad van State over facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR. het statenklachtrecht. Het derde facultatief protocol bij het IVRK biedt staten de mogelijkheid om bij het ratificeren van...

2024D22363

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het...

2024D22277

Brieven regering

Drie onderzoeksrapporten over de wijkverpleging

Drie onderzoeksrapporten over de wijkverpleging. gewenste praktijkvariatie). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 25% van de deelgenomen wijkverpleegkundigen geen aparte scholing heeft gehad om te kunnen indiceren. Dit is ook niet verplicht. Uit deelonderzoek 3 blijkt...

2024D22001

Brieven regering

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’. Beleidsreactie Hierbij bied ik uw Kamer het advies inzake de digitalisering van de zorg op de BES-eilanden aan. Ik begin deze brief met een korte situatieschets van...

2024D21917

Brieven regering

Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

Verbeteragenda Doelgroepenvervoer. 31521 Taxibeleid Nr. 138 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2024 Hierbij informeer ik uw Kamer, zoals toegezegd...

2024D21496

Brieven regering

Advies van ZonMw omtrent het vervolg van het deelprogramma oversterfte

Advies van ZonMw omtrent het vervolg van het deelprogramma oversterfte. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2188 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2024...

2024D21654