Brieven regering

Zoekresultaten (4.297)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’. DIRECTIE FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5099745 DIRECTIE FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5099745 Pagina van 1 VERTROUWELIJK...

2023D48427

Brieven regering

Verzoek om spoedige behandeling Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (Kamerstuk 36394)

Verzoek om spoedige behandeling Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (Kamerstuk 36394). DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 6 OKTOBER 2021 ONS KENMERK 5035366 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE...

2023D48400

Brieven regering

Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein

Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PORTEFEUILLE VEILIGHEIDSREGIO’S EN CRISISBEHEERSING  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5069140 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PORTEFEUILLE VEILIGHEIDSREGIO’S EN CRISISBEHEERSING  DATUM 7 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5069140

2023D48366

Brieven regering

Tweede halfjaarbericht politie 2023

Tweede halfjaarbericht politie 2023. zoals het opstellen van een veranderverhaal. Tegelijk constateert de commissie dat dit niet structureel geborgd is en dat er geen overzicht geboden wordt welke mogelijkheden tot participatie er op de lange termijn...

2023D48368

Brieven regering

White paper Politiefunctie

White paper Politiefunctie. het geweldsmonopolie dat voorbehouden blijft aan de democratische rechtsstaat. Er is dus geen ruimte voor toekenning van de geweldbevoegdheid aan private organisaties. Bij keuzes over taken die voorbehouden moeten zijn aan de overheid...

2023D48361

Brieven regering

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk. de uitvoering van de hackbevoegdheid een problematisch concept. Het technisch en het tactisch team hebben elkaar nodig om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de hackbevoegdheid. PGHR...

2023D48358

Brieven regering

Vijfde editie van de OM Fraudemonitor 2021-2022

Vijfde editie van de OM Fraudemonitor 2021-2022. die zich op het grensvlak van een civielrechtelijk geschil en een al dan niet voldoende bewijsbaar strafbaar feit bevinden. Afsluitend De OM Fraudemonitor geeft weer welke resultaten bij de...

2023D48352

Brieven regering

WODC rapport Ernstig geweld door jeugdigen

WODC rapport Ernstig geweld door jeugdigen. een verdiepend onderzoek en maakt onderdeel uit van de Monitor Jeugdcriminaliteit. De belangrijkste bevinding is dat er is sprake van een daling in het aantal minderjarigen en jongvolwassenen dat schuldig...

2023D48299

Brieven regering

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG...

2023D47940

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ door Toezicht Sociaal Domein

Beleidsreactie op het rapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ door Toezicht Sociaal Domein. een tekort aan passende woonvormen en expertise voor de begeleiding van (jong)volwassenen met een zedenverleden...

2023D47813

Brieven regering

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188))

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188)). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 455 (R2188) Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg...

2023D47719

Brieven regering

Verlaging van de griffierechten

Verlaging van de griffierechten. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 826 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2023 Op 27 juni jl. heb...

2023D47717

Brieven regering

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023. die op gespannen voet staat met de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht. De officier van justitie en de rechter-commissaris hebben immers aanleiding gevonden om deze jongvolwassenen preventief te...

2023D47686

Brieven regering

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 926 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november...

2023D47584

Brieven regering

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr...

2023D47527