Brieven regering

Zoekresultaten (3.881)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer. Ontwikkelingen Goederenvervoer is van groot belang voor Nederland. Nederland is een land van transport en logistiek, onder andere door onze strategische ligging: direct aan open zee, met goede verbindingen over weg, water...

2024D07668

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen. Voorhang Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met de versnelde nationale invoering van fase...

2024D07661

Brieven regering

Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor

Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor. Kamerbrief Uw Kamer heeft tijdens het CD Spoorveiligheid van 7 februari jl. verzocht aanvullende informatie te ontvangen over verschillende onderwerpen, ik heb toegezegd deze voor het CD Spoor van...

2024D07650

Brieven regering

Geurhinder en veehouderij: onderzoek geurbelasting in concentratiegebieden

Geurhinder en veehouderij: onderzoek geurbelasting in concentratiegebieden. Geurhinder In de brief aan uw Kamer van 7 juli jl.1 over geurhinder is aan uw Kamer toegezegd om het resultaat van het onderzoek dat ik heb laten uitvoeren...

2024D07455

Brieven regering

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023. Handhavingsrapportages Hierbij ontvangt u de handhavingsrapportages van de ILT over milieu en externe veiligheid van de luchthavens Schiphol, Maastricht Aachen Airport...

2024D07268

Brieven regering

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue. 30490 Kustwacht In Nederland Nr. 44 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D07209

Brieven regering

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen. en een specifieke aanpak en motivering vraagt, wordt de uitvoering hiervan in de praktijk als complex ervaren door mede-overheden of omgevingsdiensten in hun rol van bevoegd gezag voor vergunningverlening. Het gaat daarbij...

2024D07131

Brieven regering

Advies expertgroep gezondheid IJmond

Advies expertgroep gezondheid IJmond.

2024D07088

Brieven regering

Framework Agreement steunverlening KLM

Framework Agreement steunverlening KLM. 29232 Air France - KLM Nr. 65 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Uw Kamer heeft...

2024D06962

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. ook het in het reglement beleggen van de taken die bij een Chief Information Officer (CIO) horen, aangezien digitalisering een steeds belangrijker onderdeel wordt in de maatschappij en...

2024D06795

Brieven regering

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024. de analysefase. Een eerste bespreking van het PvA in het BO Waddengebied van 26 juni jl. leidde enerzijds tot waardering maar anderzijds werden er ook zorgen geuit ten aanzien van de participatie...

2024D06836

Brieven regering

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D06583

Brieven regering

Rapportage vermoeidheid onder piloten

Rapportage vermoeidheid onder piloten.

2024D06274

Brieven regering

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022.

2024D06263

Brieven regering

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid.

2024D06276