Brieven regering

Zoekresultaten (2.847)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Stijging WOZ-waarde

Stijging WOZ-waarde. Stijging Via deze brief informeer ik u over mijn toezegging om met gemeenten in gesprek te gaan over het effect van de hogere OZB-aanslag bij hogere WOZ-waarde na versterking woning (TZ202309-105). De versterking, maar...

2023D48504

Brieven regering

Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde

Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde.

2023D47890

Brieven regering

Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817)

Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817). Voortgangsrapportage Een stevige basis in een woelige wereld. Die biedt de Europese interne markt als één ruimte zonder binnengrenzen. Een goed werkende interne markt is van groot belang voor de...

2023D48017

Brieven regering

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023. Geannoteerde Bijgevoegd vindt u de geannoteerde agenda voor de Energieraad van 19 december 2023 in Brussel. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 Op...

2023D47818

Brieven regering

Eindrapport 'Keuzewijzer klimaat en energie' van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie

Eindrapport 'Keuzewijzer klimaat en energie' van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie.

2023D47824

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling energiearmoede

Fiche: Aanbeveling energiearmoede. toegang tot hernieuwbare bronnen (6) beveelt de Commissie aan om ervoor te zorgen dat huishoudens met energiearmoede in staat worden gesteld om deel te nemen aan de energietransitie door deze huishoudens toegang te...

2023D47747

Brieven regering

Fiche: Europees windpakket

Fiche: Europees windpakket. de oproep van de Commissie aan lidstaten om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit onder het Tijdelijk crisisen transitiekader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne...

2023D47744

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Brieven regering

Informatieplan EZK 2024 - 2028

Informatieplan EZK 2024 - 2028. Informatieplan Hierbij bied ik uw kamer het Informatieplan 2024-2028 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. Dit Informatieplan is opgesteld in het kader van het rijksbeleid aangaande digitale informatievoorziening...

2023D47763

Brieven regering

Nationaal Plan Energiesysteem

Nationaal Plan Energiesysteem. Aanbieding Hierbij bied ik u namens het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aan. Met het NPE formuleert het kabinet een langetermijnvisie op het energiesysteem en maakt het kabinet richtinggevende keuzes die de...

2023D47696

Brieven regering

Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe. 35 561 Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen Nr. 55 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van...

2023D47272

Brieven regering

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 529 Gaswinning Nr. 1200 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van...

2023D47375

Brieven regering

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening. zowel de wijziging die nu voor beroep bij de rechter ligt als de ontwerpwijziging van het NFP waarmee – kort gezegd – de frequentieruimte in de 3,5 GHz-band waarvan Inmarsat nu...

2023D47384

Brieven regering

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023). hierbij vier onderzoeken op grond van een melding en één onderzoek op basis van nieuwe feiten en omstandigheden. In deze rapportageperiode is er tevens één onderzoek afgerond dat...

2023D47221

Brieven regering

Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 838 Detailhandel Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D47112