Brieven regering

Zoekresultaten (2.284)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band

Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band. Stand Met mijn brief van 8 juli 2022 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn appreciatie van het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie, en heb ik een overzicht gegeven van te nemen stappen inclusief streefdata. De beoogde planning

2022D37456

Brieven regering

Doelstelling Nationaal Groeifonds

Doelstelling Nationaal Groeifonds. Doelstelling Tijdens de behandeling van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (hierna: de wet) in de Eerste Kamer op 14 juni 2022 heb ik toegezegd om de Eerste Kamer nader te informeren over de doelstelling van het Nationaal Groeifonds. In deze brief aan de Eerste en Tweede Kamer, ga ik hier, mede namens de

2022D37408

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en

2022D37413

Brieven regering

Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties

Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties. Verlenging Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), in verband met het verlenging van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op

2022D37385

Brieven regering

Nazending beslisnota bij brief over concept-Klimaatnota

Nazending beslisnota bij brief over concept-Klimaatnota. Nazending Bij dezen stuur ik u de beslisnota die behoort bij de Kamerbrief ‘Aanbieding concept-Klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie’, die u op 20 september j.l. is toegezonden. Het kenmerk van deze brief is

2022D36927

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector

Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector. Kabinetsappreciatie Parallel aan deze brief zult u tevens een brief ontvangen van de minister van Financiën waarin zij, mede namens andere ministeries, voorstellen presenteert om de problematiek omtrent koopkracht te kunnen adresseren. De voorstellen in deze

2022D36623

Brieven regering

Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023

Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023. 33 529 Gaswinning Nr. 1062 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het werkprogramma voor 2023 opgesteld. Met deze brief bied ik dit

2022D36603

Brieven regering

Concept-klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie

Concept-klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie. Aanbieding Hierbij ontvangt u de concept-Klimaatnota. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Het is dit jaar voor het eerst dat het kabinet een

2022D36610

Brieven regering

Onderzoeksrapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier

Onderzoeksrapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier. Aanbieding In 2021 werden consumenten geraakt door het faillissement van verschillende energieleveranciers. Consumenten ondervinden financieel nadeel bij een faillissement van hun energieleverancier, omdat de kans groot is dat

2022D36633

Brieven regering

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023. WBSO Zoals gebruikelijk informeer ik met Prinsjesdag uw Kamer over de stand van zaken betreffende de afdrachtvermindering voor speur en ontwikkel-werkzaamheden, beter bekend als de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Deze brief stuur ik u mede namens de staatssecretaris van

2022D36625

Brieven regering

Proeve van begroting Klimaatfonds

Proeve van begroting Klimaatfonds. Proeve In het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” [Kamerstuk 35788, nr. 77] is afgesproken dat er een Klimaatfonds komt van € 35 miljard voor de periode tot en met 2030. Het Klimaatfonds stelt als doel het faciliteren van maatregelen om de mondiale stijging van temperatuur

2022D36629

Brieven regering

Stikstofinstallatie Zuidbroek

Stikstofinstallatie Zuidbroek. 33 529 Gaswinning Nr. 1063 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2022 Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft mij vrijdag 16 september gemeld dat er wederom een vertraging is in de oplevering van de

2022D36372

Brieven regering

Routekaart Elektrificatie Industrie

Routekaart Elektrificatie Industrie. de situatie, dat elektriciteit duurder is dan gas. De industrie moet internationaal concurrerend blijven ten opzichte van bedrijven die nog wel met fossiele energie en grondstoffen goedkoper kunnen leveren en dan zijn er twee keuzes: wachten tot de internationale markt zich wijzigt en elektrificatie wel rendabel

2022D36411

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Palland c.s. over bijhouden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun RRF-gelden besteden (Kamerstuk 21501-30-510)

Uitvoering van de motie van het lid Palland c.s. over bijhouden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun RRF-gelden besteden (Kamerstuk 21501-30-510). Uitvoering Op 18 november 2020 heeft uw Kamer een motie aangenomen van het lid Palland, waarin wordt verzocht om bij te houden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun

2022D36417

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2022

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2022. een herziening van de Europese Ecodesign richtlijn, waaronder tot nu toe energie-gerelateerde duurzaamheidseisen gesteld werden aan energie-gerelateerde producten. Met dit nieuwe voorstel wordt de reikwijdte van de wetgeving verbreed naar (vrijwel) alle producten en de

2022D36258

Naar boven