Brieven regering

Zoekresultaten (3.558)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023)

Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023). een uiteenzetting van de internationale inspanningen in 2023 op het terrein van migratie. Landen-bijlage (bijlage 5): De HGIS-nota toont de allocatie van het gedelegeerde budget naar landen. Daarbij is de ordening op thema gehandhaafd, in lijn met het thematische karakter van de

2022D34545

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake Suriname

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake Suriname. de samenwerking met Suriname in het kader van het Makandra-programma spannen wij ons maximaal in om de projecten op een zorgvuldige wijze tot stand te laten komen. Deze overheidssamenwerking geschiedt op basis van een open en constructieve dialoog en is gericht op het versterken van

2022D36073

Brieven regering

Korte verlenging van de termijn van de Commissie van onderzoek naar het Non Lethal Assistance (NLA) -programma in Syrië

Korte verlenging van de termijn van de Commissie van onderzoek naar het Non Lethal Assistance (NLA) -programma in Syrië. 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 320 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022 De Commissie van onderzoek

2022D35240

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling openen onderhandelingen met Japan inzake grensoverschrijdende gegevensstromen

Fiche: Aanbeveling openen onderhandelingen met Japan inzake grensoverschrijdende gegevensstromen. . Ook is in de concept onderhandelingsrichtsnoeren opgenomen dat de voorschriften de EU en haar lidstaten niet mogen beletten de economische activiteit in het algemeen belang te reguleren om legitieme doelen van het overheidsbeleid te verwezenlijken,

2022D34949

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de huidige situatie in Ethiopië

Reactie op verzoek commissie over de huidige situatie in Ethiopië. met name (maar niet exclusief) burgers met een Tigrese achtergrond. Hoewel het overgrote deel inmiddels schijnt te zijn vrijgelaten, is onbekend hoeveel mensen er nog vastzitten en onder welke omstandigheden zij verblijven. De strijd tussen voorstanders van een eenheidsstaat en de

2022D34574

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2520 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse

2022D34311

Brieven regering

Inzet van een Nederlands forensisch- en opsporingsteam met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne

Inzet van een Nederlands forensisch- en opsporingsteam met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne. een gezamenlijke inspanning van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Het ondersteunen van een opsporingsonderzoek is geen artikel 100-procedure-inzet. Het betreft immers inzet met een civiele taak:

2022D33184

Brieven regering

Toestemming voor een briefing inzake het NIOD-onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Toestemming voor een briefing inzake het NIOD-onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan. 2022D33138 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2022 Met deze brief reageren wij positief op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 juli jl. om een openbare, technische

2022D33138

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. een informele Raad en er zullen geen Raadsbesluiten of mededelingen uit voortvloeien. Het doel van Gymnich is om ruimte te bieden voor een strategische discussie. De minister van Buitenlandse Zaken is voornemens deel te nemen aan deze vergadering. De Hoge

2022D32633

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens. 33783 Nucleaire ontwapening en non-proliferatie Nr. 51 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Op

2022D32556

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. met name mensen die tot dusverre geen gebruik hebben kunnen maken van het Nederlandse aanbod om overgebracht te worden (bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap of omdat ze de reis naar de grens met Pakistan te gevaarlijk achtten). Daarnaast gaat het om een aantal kerngezinsleden van reeds naar Nederland

2022D32427

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2514 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juli 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. De minister van

2022D31786

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'. grondstoffen en materialen wereldwijd gemiddeld met ten minste 70% moeten gebeuren, om terug te keren binnen de mondiale grens aan duurzaam gebruik hiervan (een grens die sinds 1997 wordt

2022D31463

Brieven regering

Staat van het Consulaire editie 2022

Staat van het Consulaire editie 2022. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 112 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u de vijfde editie aan van de Staat van het

2022D31460

Brieven regering

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 199 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli

2022D31406

Naar boven