Brieven regering

Zoekresultaten (3.602)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022. Tevens wordt uw Kamer middels deze geannoteerde agenda over de militaire operatie EUFOR Althea geïnformeerd. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2]

2022D51631

Brieven regering

Actieplan Nederland Marokko

Actieplan Nederland Marokko. Tijdens de behandeling van de Begroting Buitenlandse Zaken op 24 november jl. heb ik uw Kamer toegezegd te bezien of het Actieplan Nederland-Marokko, waarover ik uw Kamer per brief van 14 december 2021 [35 925 V, nr. 61] informeerde, alsnog openbaar kan worden gemaakt. Na overleg heeft Marokko inmiddels ingestemd met

2022D50616

Brieven regering

Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022. De politieke en veiligheidssituatie in de Sahel is aan voortdurende verandering onderhevig. Uw Kamer is onder andere via de Kamerbrieven ‘Nederlandse inzet in de Sahelregio’ (d.d. 11 juli 2022, Kamerstuk nr. 29237-178) en ‘Samenhangende Nederlandse inzet in het

2022D50207

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2023

Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2023. Kabinetsappreciatie Op 18 oktober jl. heeft de Europese Commissie (hierna Commissie) haar werkprogramma voor 2023 gepubliceerd onder de titel ‘een Unie die standvastig en verenigd is’ (zie bijlage 1 voor de mededeling en bijlage 2 voor de annexen). In dit werkprogramma kondigt de Commissie 51

2022D50201

Brieven regering

Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)

Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB). DATUM ..-11-2022 ONZE REFERENTIE DATUM ..-11-2022 ONZE REFERENTIE Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) Postbus 20061 2500 EB Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie BZDOC-947468843-35 Bijlage 1 Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) Postbus

2022D49899

Brieven regering

Technische briefing inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023

Technische briefing inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023. Hierbij ontvangt u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 3 november jl. met kenmerk 2022Z20468/2022D45109 met betrekking tot een technische briefing inzake de Nederlandse bijdrage aan de

2022D49897

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 18 NOVEMBER 2022 Op vrijdag 18 november jl. vond in Brussel een Raad Algemene Zaken (RAZ) plaats. Op de agenda

2022D49858

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 9 november 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 9 november 2022. Hierbij en wat de juridische overwegingen zouden zijn. Vraag 4 M.b.t Israël, n.a.v. de zoveelste vaststelling van de Speciale Rapporteur van de VN, is de minister het eens is dat huisvesting, rechtsgang etc.

2022D49396

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 13 oktober over de vermeende oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en de positie van onze buurlanden

Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 13 oktober over de vermeende oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en de positie van onze buurlanden. Tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 13 oktober jl. heb ik toegezegd binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op de vermeende oorlogsmisdrijven door

2022D49392

Brieven regering

Actuele situatie in Iran

Actuele situatie in Iran. Graag informeer ik uw Kamer met deze brief over de actuele situatie in Iran, in navolging van mijn eerdere brief aan uw Kamer van 11 oktober jl.. In deze brief geef ik een update van de Nederlandse inzet, zowel bilateraal als ook in EU-verband en ga ik specifiek in op de toezegging aan uw Kamer om in bilateraal verband,

2022D49407

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2551 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022 De

2022D48597

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022

Geannoteerde agenda voor de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022. 28 676 NAVO Nr. 422 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2022 Hierbij bied ik u aan de geannoteerde agenda voor de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022. De minister van

2022D48604

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële van 1 en 2 december 2022

Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële van 1 en 2 december 2022. 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 54 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2022 Hierbij bied ik u aan de

2022D48609

Brieven regering

Verslag inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Verslag inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. . in het bijzonder met leden van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Zoals door minister Hoekstra toegezegd tijdens het CD AVVN van 6 september jl. komt KNL in dit verslag terug op de

2022D47629

Brieven regering

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid. een gendertraining ​​ter bevordering van het genderperspectief in het Gemeenschappelijk Veiligheid en Defensiebeleid (GVDB) en internationale missies en operaties, die vier keer per jaar door het ministerie van Defensie in samenwerking met Spanje wordt uitgevoerd.

2022D46473

Naar boven